Wolff Parkinson White syndrom (WPW) – en störning i hjärtats retledningssystem

9 min läsning
Human internal organ with heart illustration

Allt om Wolff Parkinson White syndrom

Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom är en sällsynt hjärtrytmstörning som orsakar att hjärtat slår snabbare än normalt. Det är en ärftlig sjukdom som oftast diagnostiseras i barndomen eller tonåren. WPW syndrom kan orsaka allvarliga hjärtproblem, inklusive plötslig hjärtdöd.

Hjärtats retledningssystem

Hjärtats retledningssystem är ett av kroppens mest fascinerande system för att skapa en synkroniserad kontraktion i hjärtat. Retledningssystemet består av specialiserade celler som genererar och för vidare en elektrisk våg genom hjärtmuskeln så att denna aktiveras samtidigt.

Extrabana

Retledningssystemet är välstuderat och den anatomiska kartläggning och nästintill helt färdig. När retledningssystemet anläggs under fostertiden så kan en extrabana skapas. En elektriskt ledande extrabana som tar en annan väg en den normala elektriska impulsen. Denna extrabana orsakar oftast hjärtklappningar och andra besvär som kan vara farliga.

När en extrabana skapas kan den ta en annan väg mellan förmaken och kammarna i hjärtat. Denna vägen är oftast kortare än den vanliga impulsen vilket leder till att hjärtat slår snabbare är normalt. WPW kan orsaka andra varianter av retledningsstörningar såsom supraventrikulär takykardi (SVT), förmaksflimmer och andra typer av arytmier (retledningsstörningar).

Kort om symtom

WPW syndrom är vanligtvis asymtomatisk, men det kan ibland orsaka symtom som bröstsmärtor, yrsel, andfåddhet och trötthet. Om du har WPW syndrom kan du också uppleva plötsliga anfall av supraventrikulära takykardier, vilket kan vara mycket farligt. Detta innebär att hjärtats övre rum (förmaken) aktiveras mycket fort och ibland leder dessa slag över till kammarna så själva hjärtfrekvensen stiger.

Hjärtklappningar

Den förhöjda hjärtfrekvensen kan upplevas som hjärtklappningar, oregelbunden hjärtrytm, plötslig andfåddhet, bröstsmärtor eller obehag i bröstkorgen, yrsel och trötthet samt i vissa fall illamående och kräkningar.

Kort om behandling

Behandlingen av WPW syndrom består vanligtvis av medicinering eller ablation, vilket innebär att den extra vägen blockeras med hjälp av radiofrekvensvågor. Ablation är den vanligaste behandlingsmetoden för WPW syndrom och har visat sig vara effektiv för att minska risken för allvarliga arytmier. I vissa fall kan implantation av en pacemaker också vara nödvändigt för att korrigera hjärtrytmen.

WPW syndrom är en sällsynt men allvarlig sjukdom som kan orsaka allvarliga hjärtproblem om den inte behandlas ordentligt. Det är viktigt att veta om du har sjukdomen och att följa din läkares råd om behandling. Om du misstänker att du har WPW syndrom bör du kontakta din läkare så snart som möjligt för att undvika allvarliga komplikationer.

Symtom och tecken på WPW syndrom

 1. Förhöjd hjärtfrekvens: Patienter med WPW upplever ofta en förhöjd hjärtfrekvens, vilket kan leda till bröstsmärtor, hjärtklappningar, oregelbunden hjärtrytm, andfåddhet och yrsel.
 2. Dålig blodtryckskontroll: Patienter med WPW kan uppleva en dålig blodtryckskontroll, vilket kan leda till huvudvärk, yrsel och svimning.
 3. Påverkad koordination: Patienter med WPW kan uppleva en försämring av koordinationen, vilket kan leda till balansproblem, störningar i rörelser och muskelsvaghet. Detta beror vanligtvis på den förhöjda hjärtfrekvensen som bidrar till cirkulatoriska problem, dvs påverkad blodcirkulation till hjärnan.
 4. Påverkad andning: Patienter med WPW kan uppleva en försämring av andningen, vilket kan leda till andfåddhet, bröstsmärtor och trötthet.

Orsaker till WPW

Möjligtvis orsakad av genetisk mutation

Orsaken till WPW är inte känd men eftersom tillståndet är medfött så finns det förmodligen en genetisk komponent som förklarar utvecklingen av sjukdomen. Det kan röra sig om en ärftlig genetisk sjukdom eller möjligtvis en spontanmutation, dvs att en gen spontant muteras och orsakar sjukdom eller problem fastän det inte nedärvs.

Forskare har hittat ett par gener som kan förklara WPW, denna gen kallas för PRKAG2. Genen är ansvarig för att reglera produktionen av enzymet AMP-aktiverad proteinkinas-4 (AMPK-4). När mutationen inträffar, producerar genen mer AMPK-4 än normalt, vilket leder till att det bildas en extra elektrisk väg mellan atrium och ventrikel. Denna extra väg gör att hjärtat slår snabbare än normalt.

Stress och levnadsvanor

WPW syndrom kan också orsakas av andra faktorer som stress, långvarig användning av vissa läkemedel eller alkoholmissbruk. Det kan också orsakas av skador på hjärtmuskeln eller andra medicinska tillstånd som diabetes eller hypertoni.

WPW syndrom kan vara svårt att diagnostisera eftersom det inte alltid ger upphov till symptom. Symtom som kan uppstå inkluderar bröstsmärta, yrsel, andfåddhet, svimning eller plötslig död. Om du misstänker att du har WPW syndrom bör du rådfråga din läkare för att få en korrekt diagnos.

Behandlingen består vanligtvis av mediciner som minskar hjärtfrekvensen och/eller kirurgi för att ta bort den extra elektriska vägen.

Hur diagnostiseras WPW

Det finns flera olika sätt att diagnostisera WPW, som är en sjukdom som orsakar för snabb hjärtrytm (takykardi) och andra symtom som orsakas av felaktig elektrisk aktivitet i hjärtat.

EKG och elektrofysiologisk undersökning

En vanlig metod för att diagnostisera WPW är genom en elektrokardiografi (EKG), som är en undersökning som mäter elektrisk aktivitet i hjärtat. EKG-test kan visa tecken på WPW, såsom en onormalt snabb hjärtrytm och förändringar i hjärtats rytm.

Andra metoder som kan användas för att diagnostisera WPW inkluderar en 24-timmars EKG-monitor (Holtermonitor), en elektrofysiologisk undersökning (EP-studie) samt stress-EKG. En EP-studie är en mer avancerad form av EKG-testning som använder elektroder som förs in i hjärtat genom blodkärlen för att mäta hjärtats elektriska aktivitet på nära håll. Stress-EKG är en EKG-test som utförs medan personen tränar på en cykel eller löpband för att se hur hjärtat fungerar under stress.

Det är viktigt att notera att det finns andra sjukdomar som kan orsaka symtom som liknar WPVS, så det är viktigt att personen undersöks noga och att alla relevanta test utförs för att säkerställa en korrekt diagnos.

Hur behandlas WPW

Läkemedel

Behandling av WPW är vanligtvis medicinsk eller kirurgisk. Medicinsk behandling innebär att ta läkemedel som kan reglera hjärtfrekvensen och minska risken för hjärtstillestånd eller stroke.

Det finns flera läkemedel som kan reglera hjärtfrekvensen framgångsrikt och i flera fall kan WPW behandlas med bara rytmreglerande läkemedel. I vissa fall kan det även vara nödvändigt med blodförtunnande för att minska risken för blodproppar. Vanliga läkemedel inkluderar beta-blockerare.

Minimalinvasiv elektrofysiologisk ablation

Idag kan man “operera” den extra elektriska banan från hjärtat genom en procedur som kallas för ablation. Man använder radiofrekvenser för att bränna bort extrabanan inifrån. Först behöver läkarna kartlägga hjärtats retledningssystem, identifiera extrabanan anatomiskt och sedan försiktigt bränna bort den.

För att undvika allvarliga komplikationer är det viktigt att personer med WPW följer sina läkares råd och tar sina mediciner som ordinerats. Det är också viktigt att de undviker stressiga situationer och tränar regelbundet för att stödja deras hjärtfunktion.

WPW kan vara ett allvarligt problem, men det kan ofta behandlas effektivt med medicinering eller ablation. Genom att följa läkarens råd och ta sina mediciner som ordinerats kan personer med WPW leva ett normalt liv.

Kan WPW förebyggas?

Undvik läkemedel som utlöser hjärtklappningar

Först och främst bör du undvika att ta mediciner som kan utlösa impulser i din extrabana. Dessa läkemedel inkluderar vissa typer av antidepressiva läkemedel, antiarytmiska läkemedel och vissa antihistaminer. Om du tar någon av dessa läkemedel, tala med din läkare om eventuella alternativ som inte är associerade med försämring av WPW syndrom.

Du bör också se till att du har regelbundna medicinska undersökningar för att upptäcka tecken på WPW syndrom. Din läkare kan kontrollera ditt hjärta genom att lyssna på det med en stetoskop och genom att beställa antingen EKG (elektrokardiogram) eller stress-ekg.

Det är också viktigt att uppmuntra en hälsosam livsstil för att förebygga WPW syndrom. Att äta en balanserad kost, regelbunden motion och undvika tobak och alkohol kan minska risken för hjärtrytmrubbningar. Du bör också se till att du får tillräckligt med sömn varje natt, eftersom brist på sömn har visat sig öka risken för hjärtrytmrubbningar.

Komplikationer till WPW

Komplikationer till WPW-syndrom kan delas in i tre kategorier: hjärtarytmstörningar, hjärtfel och andra medicinska problem. Hjärtarytmstörningar är den vanligaste typen av komplikationer som kan uppstå med WPW-syndrom. De vanligaste symtomen är snabb puls, bröstsmärtor och andfåddhet. Dessa symtom kan vara livshotande om de inte behandlas.

Andra hjärtkomplikationer som kan uppstå med WPW-syndrom är följande:

 • Förmaksflimmer – en arytmi som orsakar snabb frekvens i förmaken (hjärtats övrerum)
 • Takykardi (snabb hjärtrytm i antingen i de övre eller nedre hjärtrummen)
 • Ventrikulära arytmier (arytmier i de nedre hjärtrummen)

Hjärtfel som kan uppstå med WPW-syndrom inkluderar förmaksflimmer, ventrikulära arytmier och hjärtblock.

Andra medicinska problem som kan uppstå med WPW-syndrom inkluderar följande:

 • Stroke
 • Plötsligt hjärtstopp
 • Andningssvårigheter

Stroke är en allvarlig komplikation som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnans blodkärl. Plötsligt hjärtstopp är en allvarlig komplikation som orsakas av en ofrivillig störning i det elektriska ledningssystemet i hjärtat. Andningssvårigheter kan uppstå på grund av att det extra elektriska ledningsförloppet blockerar luftvägarna.

Prognosen vid WPW

Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom är en sällsynt hjärtrytmrubbning som orsakas av en abnormitet i hjärtats elektriska system. Det är vanligare hos män än hos kvinnor och drabbar oftast personer mellan 10 och 30 år.

WPW syndrom kan leda till att hjärtat slår för snabbt, vilket kallas för supraventrikulär takykardi, dvs en snabb rytm i de övre hjärtrummen (förmaken). Denna rytmstörning kan orsaka yrsel, svimning, bröstsmärtor eller andfåddhet. Om det inte behandlas kan det leda till allvarliga hjärtproblem.

Prognosen för WPW syndrom är god om den behandlas tidigt och effektivt. Behandlingen består vanligen av mediciner som sänker hjärtfrekvensen och radiofrekvensablation, som använder radiofrekvensvågor för att eliminera den abnorma vägen som orsakar rytmstörningen.

God prognos

Om WPW syndrom behandlas effektivt har patienter en god prognos. De flesta patienter med WPW syndrom kan leva ett normalt liv utan allvarliga komplikationer. Det är dock viktigt att patienter med WPW syndrom följer upp regelbundet med läkarbesök för att se till att deras hjärtrytm stannar stabil.

WPW syndrom är en sällsynt hjärtrytmrubbning som kan leda till allvarliga komplikationer om den inte behandlas effektivt. Men med rätt behandling har patienter med WPW syndrom en god prognos och kan leva ett normalt liv utan allvarliga komplikationer.

Differentialdiagnoser till WPW

Differentialdiagnoser till WPW inkluderar andra hjärtrytmrubbningar, såsom supraventrikulär takykardi, atrioventrikulär nodal reentrytakykardi och ventrikulär takykardi.

 1. Supraventrikulär takykardi är en typ av hjärtrytmrubbning som orsakas av en abnormitet i det elektriska systemet i hjärtat. Det leder till att hjärtat slår snabbare än normalt. Symtom på supraventrikulär takykardi inkluderar bröstsmärta, andfåddhet och yrsel.
 2. Atrioventrikulär nodal reentrytakykardi är en annan typ av hjärtrytmrubbning som orsakas av en abnormitet i det elektriska systemet i hjärtat. Det leder till att hjärtat slår snabbare än normalt. Symtom på atrioventrikulär nodal reentrytakykardi inkluderar bröstsmärta, andfåddhet och yrsel.
 3. Ventrikulär takykardi är en annan typ av hjärtrytmrubbning som orsakas av en abnormitet i det elektriska systemet i hjärtat. Det leder till att hjärtat slår snabbare än normalt. Symtom på ventrikulär takykardi inkluderar bröstsmärta, andfåddhet och yrsel.

Differentialdiagnoser till WPW kan också inkludera andra typer av sjukdomar eller tillstånd som kan förväxlas med WPW, såsom hyperthyroidism (förhöjd produktion av sköldkörtelhormoner), anemi (blodbrist) och hypotyreoidism (nedsatt produktion av sköldkörtelhormoner). Hyperthyroidism är en sjukdom som orsakas av för mycket sköldkörtelhormoner i blodet, vilket kan leda till symtom som trötthet, viktminskning och irritabilitet.

Anemi är en sjukdom som orsakas av brist på röda blodceller eller hemoglobin, vilket kan leda till symtom som trötthet, blekhet och andfåddhet. Hypotyreoidism är en sjukdom som orsakas av för lite sköldkörtelhormoner i blodet, vilket kan leda till symtom som trötthet, viktuppgång och depression.

Differentialdiagnoser till WPW kan vara svåra att diagnostisera eftersom de har liknande symptom som WPW. Detta gör det viktigt att patienten genomgår en noggrann undersökning för att fastställa exakt vad som orsakar deras symtom. Om differentialdiagnosen ställs korrekt kan lämplig behandling startas för att lindra symtomen och förhindra allvarliga komplikationer.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog