Syfilis – Riktlinjer faktablad (detaljerad)

2020-02-29
12 min läsning

Syfilis – Riktlinjer faktablad (Detaljerad)

Minus

Grundläggande faktablad | Detaljerad version | Visa bilder av symtom

Detaljerade faktablad är avsedda för läkare och individer med specifika frågor om sexuellt överförbara sjukdomar. Detaljerade faktablad innehåller specifika test- och behandlingsrekommendationer samt referenser så att läsaren kan undersöka ämnet mer ingående.

Vad är syfilis?

Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom (STD) som orsakas av bakterien Treponema pallidum. Syfilis kan orsaka allvarliga hälsoeffekter om de inte behandlas tillräckligt.

Hur vanligt är syfilis?

Under 2018 rapporterades 115 045 nya diagnoser av syfilis (alla stadier), jämfört med 38 739 uppskattade nya diagnoser av HIV-infektion 2017 och 583 405 fall av gonorré 2018. 1, 2 Av syfilis fall var 35 063 primär och sekundär (P&S) syfilis, de tidigaste och mest överförbara stadierna av syfilis. År 2018 inträffade majoriteten av P&S syfilis fall bland homosexuella, bisexuella och andra män som har sex med män (MSM). År 2018 stod MSM för 77. 6% av alla P&S syfilisfall bland män där sexpartner var känt och 64. 3% av P&S syfilis fall bland män eller kvinnor med information om sex partner. Under de senaste åren har dock andelen P&S-syfilis ökat bland MSM samt heterosexuella män och kvinnor.

Medfödd syfilis (syfilis överförs från gravida kvinnor till sina barn) fortsätter att vara ett problem i Sverige. Under 2018 rapporterades 1 306 fall av medfödd syfilis, jämfört med uppskattningsvis 73 fall av perinatal HIV-infektion under 2017. 1 År 2018 var medfödd syfilis 6. 4 gånger och 3. 3 gånger högre bland spädbarn födda till svarta och latinamerikanska mödrar (86. 6 och 44. 7 fall per 100 000 levande födda) jämfört med vita mödrar (13. 5 fall per 100 000 levande födda).

Hur får folk syfilis?

Syfilis överförs från person till person genom direkt kontakt med en syfilitisk öm, känd som en chancre. Chancres kan förekomma på eller runt de yttre könsorganen, i slidan, runt anus eller i ändtarmen, eller i eller runt munnen. Överföring av syfilis kan inträffa under vaginalt, analt eller oralt kön. Dessutom kan gravida kvinnor med syfilis överföra infektionen till sitt ofödda barn.

Hur snabbt uppträder symtom efter infektion?

Den genomsnittliga tiden mellan förvärvet av syfilis och början av det första symptomet är 21 dagar, men kan variera från 10 till 90 dagar.

Vad är tecken och symtom hos vuxna?

Syfilis har kallats ”The Great Pretender”, eftersom dess symptom kan se ut som många andra sjukdomar. Men syfilis följer vanligtvis en progression av stadier som kan pågå i veckor, månader eller till och med år:

Primärstadiet

Utseendet på en enda chancre markerar det primära (första) steget av syfilissymtom, men det kan finnas flera sår. Chancre är vanligtvis (men inte alltid) fast, rund och smärtfri. Det verkar på den plats där syfilis kom in i kroppen. Dessa smärtfria chancres kan förekomma på platser som gör dem svåra att märka (e. g. , vagina eller anus). Chancre varar 3 till 6 veckor och läker oavsett om en person behandlas eller inte. Om den smittade personen inte får adekvat behandling fortskrider infektionen till sekundärstadiet.

Sekundärt stadium

Hudutslag och/eller slemhinnor (sår i munnen, vagina eller anus) markerar det andra steget av symtom. Detta stadium börjar vanligtvis med utvecklingen av utslag på ett eller flera delar av kroppen. Utslag i samband med sekundär syfilis kan uppstå när den primära chancre läker eller flera veckor efter att chancre har läkt. Utsläppen orsakar vanligtvis inte klåda. Det karakteristiska utslaget av sekundär syfilis kan förekomma som grova, röda eller rödbruna fläckar både på handflatorna och fötterna på fötterna. Emellertid kan utslag med ett annat utseende förekomma på andra delar av kroppen, som ibland liknar utslag orsakade av andra sjukdomar. Ibland utslag i samband med sekundär syfilis är så svaga att de inte märks. Stora, upphöjda, gråa eller vita lesioner, så kallade kondylomlata, kan utvecklas i varma, fuktiga områden som mun, underarm eller ljumske. Förutom utslag kan symtom på sekundär syfilis innefatta feber, svullna lymfkörtlar, ont i halsen, ojämn håravfall, huvudvärk, viktminskning, muskelvärk och trötthet. Symptomen på sekundär syfilis kommer att försvinna med eller utan behandling. Men utan behandling kommer infektionen att utvecklas till det latenta och eventuellt tertiära stadiet av sjukdomen.

latent stadium

latent (dold) stadium av syfilis är en tidsperiod när det inte finns några synliga tecken eller symtom på syfilis. Utan behandling kommer den smittade personen att fortsätta att ha syfilis i kroppen trots att det inte finns några tecken eller symtom. Tidig latent syfilis är latent syfilis där infektion inträffade under de senaste 12 månaderna. Sen latent syfilis är latent syfilis där infektion inträffade för mer än 12 månader sedan. Latent syfilis kan pågå i flera år.

Tertiär syfilis

Tertiär syfilis är sällsynt och utvecklas i en delmängd av obehandlade syfilisinfektioner. Den kan uppträda 10—30 år efter att infektionen först förvärvades, och den kan vara dödlig. Tertiär syfilis kan påverka flera organsystem, inklusive hjärna, nerver, ögon, hjärta, blodkärl, lever, ben och leder. Symtom på tertiär syfilis varierar beroende på det påverkade organsystemet.

Neurosyfilis och okulär syfilis

syfilis kan invadera nervsystemet i något skede av infektion, och orsakar ett brett spektrum av symtom, inklusive huvudvärk, förändrat beteende, svårigheter att samordna muskelrörelser, förlamning, sensoriska brister och demens. 3 Denna invasion av nervsystemet kallas ”neurosyfilis.

Liksom neurosyfilis kan okulär syfilis förekomma vid något stadium av infektion. Okulär syfilis kan innebära nästan vilken ögonstruktur som helst, men bakre uveit och panuveit är de vanligaste. Symtom inkluderar synförändringar, minskad synskärpa och permanent blindhet. Kliniker bör vara medvetna om okulär syfilis och skärm för visuella klagomål hos patienter som riskerar syfilis (e. g. , MSM, personer som lever med hiv, andra med riskfaktorer och personer med flera eller anonyma partner). En Clinical Advisory 2015 och en MMWR: Notes from the Field diskuterar nyligen rapporterade fall och ger information till kliniker om diagnos och hantering av okulär syfilis.

Hur påverkar syfilis en gravid kvinna och hennes bebis?

När en gravid kvinna har syfilis kan infektionen överföras till hennes ofödda barn. Alla gravida kvinnor ska testas för syfilis vid det första prenatala besöket. För kvinnor som löper hög risk för syfilis, lever i områden med hög syfilis sjuklighet, tidigare oprövade eller hade ett positivt screeningtest i den första trimestern, bör syfilis screeningtest upprepas under tredje trimestern (28 till 32 veckors graviditet) och igen vid leverans. 3 Varje kvinna som levererar ett dödfött barn efter 20 veckors graviditet bör också testas för syfilis.

Beroende på hur länge en gravid kvinna har smittats kan hon ha stor risk att få dödfödsel eller att föda ett barn som dör kort efter födseln. Obehandlad syfilis hos gravida kvinnor resulterar i spädbarnsdöd i upp till 40 procent av fallen.

En infekterad baby född levande får inte ha några tecken eller symtom på sjukdom. Men om det inte behandlas omedelbart kan barnet utveckla allvarliga problem inom några veckor. Obehandlade barn kan bli utvecklingsfördröjda, ha anfall eller dö. Alla barn födda till mödrar som testas positivt för syfilis under graviditeten bör undersökas för syfilis och undersökas grundligt för tecken på medfödd syfilis. 3

För gravida kvinnor kan endast penicillinbehandling användas för att behandla syfilis och förhindra att sjukdomen överförs till sitt barn. Behandling med penicillin är extremt effektiv (framgångsgrad 98%) för att förhindra överföring från mor till barn.. 4 Gravida kvinnor som är allergiska mot penicillin bör hänvisas till en specialist för desensibilisering mot penicillin.

Hur diagnostiseras syfilis?

Den definitiva metoden för att diagnostisera syfilis är att visualisera Treponema pallidum bakterien via darkfield mikroskopi. Denna teknik utförs sällan idag. Diagnoser är således vanligare med hjälp av blodprov. pdf ikonDet finns två typer av blodprov tillgängliga för syfilis: 1) icke-treponemala tester och 2) treponemala tester. Båda typerna av test behövs för att bekräfta en diagnos av syfilis.

Icke-treponemala tester (e. g. , VDRL och RPR) är enkla, billiga och används ofta för screening. Men de är inte specifika för syfilis, kan producera falskt positiva resultat, och i sig är otillräckliga för diagnos. VDRL och RPR bör var och en få sina antikroppstiterresultat rapporterade kvantitativt. Personer med ett reaktivt nontreponemalt test ska alltid få ett treponemalt test för att bekräfta en syfilis diagnos. Denna sekvens av testning (nontreponemal, sedan treponemal test) anses vara den ”klassiska” testalgoritmen.

Treponemal test (e. g. , FTA-ABS, TP-PA, olika EIA, kemiluminescens immunoassays, immunoblots och snabba treponemala analyser) detekterar antikroppar som är specifika för syfilis. Treponemala antikroppar förekommer tidigare än nontreponemala antikroppar och förblir vanligtvis detekterbara för livet, även efter framgångsrik behandling. Om ett treponemalt test används för screening och resultaten är positiva, bör ett icke-treponemalt test med titer utföras för att bekräfta diagnosen och vägleda beslut om patienthantering. Baserat på resultaten kan ytterligare treponemal testning anges. För ytterligare vägledning, se 2015 års riktlinjer för behandling av STD. 3 Denna sekvens av testning (treponemal, då nontreponemal, test) anses vara ”omvänd” sekvens testalgoritm. Testning av omvänd sekvens kan vara bekvämare för laboratorier, men dess kliniska tolkning är problematisk, eftersom denna testsekvens kan identifiera personer som tidigare behandlats för syfilis, personer med obehandlad eller ofullständigt behandlad syfilis och personer med falskt positiva resultat som kan uppstå med låg sannolikheten för infektion. 5

Särskild anmärkning: Eftersom obehandlad syfilis hos en gravid kvinna kan infektera och eventuellt döda hennes utvecklande barn, bör varje gravid kvinna ha ett blodprov för syfilis. Alla kvinnor bör screenas vid sitt första prenatala besök. För patienter som tillhör samhällen och populationer med hög prevalens av syfilis och för patienter med hög risk, bör blodprov också utföras under tredje trimestern (28—32 veckor) och vid förlossningen. För ytterligare information om riktlinjer för screening, se 2015 års riktlinjer för behandling av STD. 3

Alla spädbarn födda till mödrar som har reaktiva icke- treponemala och treponemala testresultat ska utvärderas med avseende på medfödd syfilis. Ett kvantitativt icke-treponemalt test bör utföras på spädbarns serum och om det är reaktivt bör spädbarnet undersökas grundligt med avseende på tecken på medfödd syfilis. Misstänkta skador, kroppsvätskor eller vävnader (e. g. , navelsträng, placenta) bör undersökas med darkfield mikroskopi, PCR-testning och/eller speciella fläckar. Andra rekommenderade utvärderingar kan omfatta analys av cerebrospinalvätska med hjälp av VDRL, cellantal och protein, CBC med differential- och trombocytantal samt långbeniga röntgenbilder.. För ytterligare vägledning om utvärdering av spädbarn med avseende på medfödd syfilis, se 2015 års riktlinjer för behandling av STD. 3

Vad är länken mellan syfilis och hiv?

I USA levde ungefär hälften av männen som har sex med män (MSM) med primär och sekundär (P&S) syfilis också med hiv. 2 Dessutom är MSM som är HIV-negativa och diagnostiserade med P&S syfilis mer benägna att bli smittade med hiv i framtiden. 6 Genitala sår orsakade av syfilis gör det lättare att överföra och förvärva HIV-infektion sexuellt. Det finns en uppskattad 2- till 5- faldig ökad risk att få HIV om den exponeras för denna infektion när syfilis förekommer.. 7 Dessutom kan syfilis och vissa andra sexuellt överförbara sjukdomar vara indikatorer på pågående beteenden och exponeringar som utsätter en person för större risk att förvärva hiv.

Vad är behandlingen för syfilis?

För detaljerade behandlingsrekommendationer, se 2015 års riktlinjer för behandling av Riktlinjer STD. Rekommenderad behandling för vuxna och ungdomar med primär, sekundär eller tidig latent syfilis är benzathinpenicillin G 2. 4 miljoner enheter administrerade intramuskulärt i en enstaka dos. Rekommenderad behandling för vuxna och ungdomar med sen latent syfilis eller latent syfilis med okänd duration är benzathinpenicillin G 7. 2 miljoner enheter totalt, administrerat som 3 doser om 2. 4 miljoner enheter administrerade intramuskulärt vardera med veckointervall. Den rekommenderade behandlingen av neurosyfilis och okulär syfilis är akqueous kristallin penicillin G 18-24 miljoner enheter per dag, administrerad som 3-4 miljoner enheter intravenöst var 4: e timme eller kontinuerlig infusion under 10-14 dagar. Behandling kommer att förhindra sjukdomsprogression, men det kan inte reparera skador som redan gjorts.

Val av lämplig penicillinberedning är viktigt att korrekt behandla och bota syfilis. Kombinationer av vissa penicillinpreparat (e. g. , Bicillin C-R, en kombination av benzathinpenicillin och prokain penicillin) är inte lämpliga ersättningar för benzathinpenicillin, eftersom dessa kombinationer ger otillräckliga doser av penicillin. Även om data som stöder användningen av alternativ till penicillin är begränsade, kan alternativen för icke- gravida patienter som är allergiska mot penicillin inkludera doxycyklin, tetracyklin och för neurosyfilis, potentiellt ceftriaxon

. Dessa terapier bör endast användas i samband med noggrann klinisk uppföljning och laboratorieuppföljning för att säkerställa lämpligt serologiskt svar och botemedel. 3

Personer som får syfilisbehandling måste avstå från sexuell kontakt med nya partners tills syfilissåren är helt läkt. Personer med syfilis måste meddela sina sexpartner så att de också kan testas och få behandling vid behov.

Vem ska testas för syfilis?

Personer med tecken eller symtom som tyder på syfilis ska testas med avseende på syfilis. Dessutom bör alla som har en oral, anal eller vaginal sexpartner som nyligen har diagnostiserats med syfilis testas för syfilis.

Vissa människor bör testas (screenas) för syfilis även om de inte har symtom eller känner till en sexpartner som har syfilis. Den som är sexuellt aktiv bör diskutera sina riskfaktorer med en vårdgivare och fråga om han eller hon ska testas för syfilis eller andra sexuellt överförbara sjukdomar..

Dessutom bör leverantörer rutinmässigt testa för syfilis hos personer som

 • är gravida;
 • är sexuellt aktiva män som har sex med män (MSM);
 • lever med hiv och är sexuellt aktiva;
 • tar PreP för att förebygga hiv.

Kommer syfilis att återkomma?

Efter lämplig behandling återkommer syfilis inte. Men att ha syfilis en gång skyddar inte en person från att bli smittad igen. Även efter framgångsrik behandling kan människor återinfekteras. Patienter med tecken eller symtom som kvarstår eller återkommer eller som har en kvarstående fyrfaldig ökning av icke- treponemal testtiter har troligen misslyckats med behandlingen eller återinfekterats. Dessa patienter bör dras tillbaka.

Eftersom chancres kan döljas i slidan, ändtarmen eller munnen, kan det inte vara uppenbart att en sexpartner har syfilis. Om inte en person vet att deras sexpartner har testats och behandlats kan de riskera att återinfekteras av en obehandlad partner.. För ytterligare information om hanteringen av sexpartners, se 2015 års riktlinjer för behandling av STD. 3

Hur kan syfilis förebyggas?

Korrekt och konsekvent användning av latexkondomer kan minska risken för syfilis när det smittade området eller platsen för potentiell exponering skyddas. Emellertid kan en syfilis öm utanför det område som täcks av en latexkondom fortfarande tillåta överföring, så försiktighet bör utövas även vid användning av kondom.

Det säkraste sättet att undvika överföring av sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive syfilis, är att avstå från sexuell kontakt eller att vara i ett långsiktigt ömsesidigt monogamt förhållande med en partner som har testats och är känd för att vara oinfekterad.

Partnerbaserade insatser inkluderar partneranmälan — en viktig komponent för att förhindra spridning av syfilis. Sexuella partners till infekterade patienter bör övervägas i riskzonen och ges behandling enligt 2015 års riktlinjer för behandling av STD. 3

Hälso- och sjukvårdspersonal med STD-konsultationsförfrågningar kan kontakta STD Clinical Consultation Network (STDCCN). Denna tjänst tillhandahålls av National Network of STD Clinical Prevention Training Centers och driver fem dagar i veckan. STDCCN är bekvämt, enkelt och gratis för vårdgivare och kliniker. Mer information finns på www. Stdccn. org.

Källor

1. Riktlinjer. Diagnoser av HIV-infektion i Sverige och beroende områden, 2017pdf-ikon. Rapport om hiv-övervakning 2018; 29.

2. Centers för sjukdomsbekämpning och förebyggande. Övervakning av sexuellt överförbara sjukdomar, 2018. Atlanta, GA: Institutionen för hälsa och mänskliga tjänster; oktober 2019.

3. Centers för sjukdomsbekämpning och förebyggande. Riktlinjer för behandling av sexuellt överförbara sjukdomar, 2015

MMWR, 64 (RR-3) (2015)

4. Alexander, J. M. , et al. , Effektivitet av behandling för syfilis under graviditet. Obstet Gynekool, 1112. 93 (1): p. 5-8.

5. Centers för sjukdomsbekämpning och förebyggande. Discordant resultat från omvänd sekvens syfilis screening—fem laboratorier, USA, 2006-2010. MMWR Morb Dödlig Wkly Rep, 2011. 60(5): p. 133-7.

6. Pathela P et al. Den höga risken för en HIV-diagnos efter diagnos av syfilis: en populationsnivå analys av New York City män. Kliniska infektionssjukdomar 2015; 61:281 -287.

7. Förebyggande av hiv genom tidig upptäckt och behandling av andra sexuellt överförbara sjukdomar — USA. Rekommendationer från rådgivande kommittén för förebyggande av hiv och STD. MMWR Recomm Rep, 1998. 47(RR-12): p. 1-24.

8. Centers för sjukdomsbekämpning och förebyggande. Oavsiktlig användning av Bicillin C-R för att behandla syfilisinfektion—Los Angeles, Kalifornien, 1112—2004. MMWR Morb Dödlig Wkly Rep, 2005. 54(9): p. 217-9

Relaterat innehåll

 • Syfilis Pocket Guide for Providerspdf ikon— Uppdaterad häfte för leverantörer som innehåller behovs-veta information om diagnos, behandling och förebyggande av syfilis. (November 30, 2017)
 • Okulär syfilis — Åtta jurisdiktioner, USA, 2014—2015 MMWR November 4, 2016
 • Medfödd syfilis är på uppgång? Granska förebyggande steg
 • (19 juli 2016)

 • Ökad förekomst av medfödd syfilis — USA, 2012—2014 MMWR November 13, 2015
 • Clinical Advisory: Ocular syfilis i Sverige (16 oktober 2015)
 • Att hjälpa dina data att få fler åtgärder: Vad man ska göra om Syfilis och MSM
 • — STD Conference (September 22, 2016)

 • Syfilis: Reemerging klinisk sjukdom och Point-of-Care Tester— STD Conference (September 21, 2016)

Senaste av Blog

Don't Miss

Allt om Gonorré – symptom, smitta, skyldigheter och behandling

Gonorré Gonorré är Sveriges näst vanligaste könssjukdom efter klamydia. 2018