Specialitet: Lungsjukvård

KOL-mottagning, Göteborg

KOL-mottagning, Göteborg KOL-centrum/-mottagning för patienter med diagnos kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Information till patienter CallMe 031-3426380 Remisskrav Via remissportalen. Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

KOL-mottagning, Skövde

KOL-mottagning, Skövde Vi har en KOL mottagning som är sjuksköterskebaserad. Där informeras patienten om sin lungsjukdom och hur man kan lära sig hantera sin vardag trots sin sjukdom. Det finns även ett team runt KOL patienten. I det teamet ingår sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och dietist. Lungkliniken har även två sjukgymnaster knutna till verksamheten, de kommer dagligen till avdelningen och handhar viss del av patientens andningsträning och rehabilitering. Heltidsanställd kurator finns också på lungkliniken. KOL mottagningen erbjuder även KOL-skola och stöd för tobaksavvänjning. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

KOL-mottagning Lidköping, Lidköping

KOL-mottagning Lidköping, Lidköping Avdelning 4 är en medicinavdelning med 20 vårdplatser och en inriktning på hjärt- och lungsjukvård. Utöver akuta inläggningar har vi en planerad verksamhet med framför allt sömnapnéutredningar och elkonverteringar. På avdelningen finns det övervakningsenheter för arytmi/ischemi och saturationsregistrering. Det finns också sjuksköterskemottagningar som är knutna till vårdavdelningen, så som hjärtsvikts-, kranskärls-, KOL- och sömnapnémottagning. Vi har ett nära samarbete med kardiologen och lungmedicin på KSS samt Sahlgrenska sjukhuset Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk fysiologimottagning 3 Sahlgrenska, Göteborg

Klinisk fysiologimottagning 3 Sahlgrenska, Göteborg Vid andningsfysiologiska sektionen utförs flertalet lungfunktionsutredningar, som spirometrier, CO-diff och total lungvolymsbestämning, metakolintest, kylcykling och torrluftsprovokation. Vi har också teknik för mätning av andningsmuskelfunktion. Vi utför Arbets-EKG och ergospirometri. Vid sektionen arbetar läkare, ett flertal biomedicinska analytiker och en teknologie doktor. Information till patienter Remisskrav Remisskrav Ålder Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Infektions- och lungavdelningen Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Infektions- och lungavdelningen Mälarsjukhuset, Eskilstuna På avdelningen vårdas både infektions- och lungpatienter, 15 infektionsplatser och 7 lungplatser. Personalen på avdelningen har två spetskompetenser: infektionssjukdomar och lungmedicin. Omvårdnadsarbetet grundar sig på patientnärmre vård. Detta medför en närmare patientkontakt, vilket leder till ett effektivare arbete runt patienten, med patienten i fokus. Inskrivning av patienter sker dygnet runt, de flesta kommer via akutmottagningen, våra egna infektions- och lungmottagningar eller Kullbergska sjukhuset samt Nyköpings lasarett efter kontakt med läkare. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:30 – 18:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Behandlingsenheten lungmedicin Länssjukhuset Ryhov

Behandlingsenheten lungmedicin Länssjukhuset Ryhov Behandlingsenheten lungmedicin behandlar lungcancerpatienter polikliniskt. Det kan röra sig om cytostatikabehandling, blodtransfusioner med mera. Information till patienter Anmäl dig först på medicinmottagningen på entréplan (4), målpunkt D. Ingen parfym, starka dofter eller blommor. Kom ihåg att ta med legitimation. Remisskrav Ja Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

HLA-mottagningen vid Sophiahemmet – Mohanna Mahmoud Alavi

HLA-mottagningen vid Sophiahemmet – Mohanna Mahmoud Alavi  Specialist inom astma, allergi och lungsjukdomar. Lundundersökningar samt allergivaccination. Vi har avtal med region Stockholm inom Lungmedicin Driftsform Driftsform: Privat, enl lag om nationella taxan

Avdelning 5A Medicin Hallands sjukhus Varberg, Varberg

Avdelning 5A Medicin Hallands sjukhus Varberg, Varberg Vårdavdelning med 21 vårdplatser. Avdelningens specialiteter är hematologi, endokrinologi och lungmedicin. Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 53 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad

Avdelning 53 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad Här vårdas patienter som har lungmedicinska sjukdomar. Avdelningen har även 3 dagvårdsplatser för patienter med lungsjukdom. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 19, Göteborg

Avdelning 19, Göteborg Vårdavdelning lungsjukvård Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 13:00 – 19:00 Besöksregler Undvik starkt doftande blommor och parfym. Driftsform Driftsform: Landsting/Region