Silikos

4 min läsning

Silikos

Fibrotisk lungsjukdom

Silikos är en fibrotisk lungsjukdom som försämrar andningsfunktionen och orsakas av inandning av stora mängder kristallint kiselstoft (stendamm), vanligtvis under många år. Den som har insjuknat i silikos bör i fortsättningen inte arbeta med arbetsuppgifter där exponering förekommer. Fibrotisk lungsjukdom är oftast en kronisk sjukdom i lungorna som kännetecknas av ärrbildning (fibros) i och mellan de små lungblåsorna (alveolerna) i lungorna. Ärrbildningen som ses vid fibros kan orsakas av flera ämnen, till exempel asbest. Vid lungfibros, oavsett den bakomliggande orsaken, är symtomen följande:

 • Kronisk hosta
 • Andfåddhet
 • Återkommande lunginfektioner
 • Trötthet
 • Viktnedgång

Vad är silikos

Silikos är en fibrotisk lungsjukdom som orsakas av kiseldioxid. Det är ett ämne som finns naturligt i vissa typer av sten, sand och lera. Att arbeta med dessa material kan skapa ett mycket fint damm som lätt kan inandas. Silikos tar vanligen flera år att utveckla och behöver långvarig exponering för kiseloxid. Det tar lång tid att utveckla sjukdomen och personer som exponerats för kiseloxid under en period kan utveckla symtom på silikos först efter 10-20 år. Den drabbade har ofta exponerats för flera skadliga ämnen såsom asbestdamm och kiseloxid, vilket leder till att sjukdomsbilden för fibrosen kan variera.

Anledningen till att sjukdomen kallas silikos är att det uppstår silikosliknande knutor med en nodulär form i lungorna. När dammpartiklarna tar sig in i lungorna så attackeras de av immunsystemet. Detta orsakar svullnad och ärrvävnad i lungorna (fibros). Immunförsvaret försöker hantera dammpartiklarna genom att orsaka en lokal inflammation men detta förstör samtidigt lungvävnaden. Lungvävnad som är ärrad på detta sätt fungerar inte korrekt.

Följande yrkesgrupper är särskilt utsatta

 • Personer som arbetare med stenskärning, rivarbetare och stenmurare
 • Personer som arbetar med keramik, glastillverkning och sandblästring

Utredning

Ifall en person exponerats för kvartsdamm eller andra skadliga ämnen såsom asbest under en längre period så föranleder det behov av regelbundna hälsoundersökningar. Silikos kan upptäckas på röntgen tidigt i förloppet. På röntgenbilderna ser man mindre förtätningar. När de enskilda förtätningarna smälter samman och bildar större ärrvävnad utvecklar patienten symtom från lungorna. Symtomen uppstår vanligtvis vid fysisk ansträngning när personen blir andfådd.

Om en läkare misstänker att en person utvecklat silikos eller annan fibrotisk lungsjukdom så bör de skicka en remiss till arbetsmedicin vid det lokala centralsjukhuset.

Symtom

Symptomen på silikos brukar ta många år att utvecklas och du kanske inte upplever några symtom förrän många år efter att du slutat arbeta. Symtomen kan också förvärras även om du inte längre exponeras. Silikos utvecklas vanligtvis efter att en person exponerats för kiseldioxid i 10-20 år, även om det ibland kan utvecklas efter 5-10 års exponering. Ibland kan det inträffa efter bara några månader av mycket tung exponering. Vid silikos är symtomen följande:

 • Hosta
 • Andnöd
 • Andfåddhet
 • Viktnedgång
 • Svaghet och trötthet
 • Infektioner

Om tillståndet fortsätter att förvärras kan dessa symtom bli svårare. Vissa människor kan så småningom uppleva att enkla aktiviteter som att gå i trappor mycket svåra och kan till stor del vara begränsade till sitt hus eller sin säng.

Tillståndet kan i slutändan vara dödligt om lungorna slutar fungera korrekt (andningssvikt) eller så utvecklar personen allvarliga komplikationer utvecklas.

Komplikationer

Silikos kan också öka risken för att få andra allvarliga och potentiellt livshotande tillstånd såsom:

 • Tuberkulos (TB) och andra infektioner
 • Pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungornas blodkärl)
 • Hjärtsvikt
 • Artrit (inflammation i lederna)
 • Njursjukdom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Lungcancer

När ska du söka vård?

Träffa din allmänläkare om du tror att det finns en risk att du kan ha silikos. De kommer att fråga dig om dina symtom och arbetshistoria, och lyssna på dina lungor med ett stetoskop. De kommer att vilja veta om de perioder då du kan ha utsatts för kiseldioxid och om du fick någon säkerhetsutrustning, till exempel en ansiktsmask, när du arbetade. Om silikos misstänks kan du hänvisas till en specialist för ytterligare test för att bekräfta diagnosen.

Undersökningar inkluderar:

 • Lungröntgen för att upptäcka avvikelser i strukturen i dina lungor
 • Datortomografi (CT) av bröstkorgen för att producera mer detaljerade bilder av lungfunktionstestning
 • Spirometri, vilket innebär att du andas in i en maskin som kallas spirometer för att bedöma hur bra dina lungor fungerar
 • Ett test för tuberkulos kan också rekommenderas eftersom du är mer benägna att få tuberkulos om du har silikos.

Behandling

Det finns inget botemedel mot silikos eftersom lungskadorna inte kan vändas.. Behandlingen syftar till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten.

Tillståndet kan fortsätta att förvärras, vilket leder till ytterligare lungskador och allvarliga funktionshinder, även om detta kan ske mycket långsamt under många år.

Risken för komplikationer kan minskas om du gör följande:

 • Försäkra dig om att du inte utsätts för mer kiseldioxidstopp
 • Sluta röka
 • Regelbundna tester för att kontrollera tuberkulos, om din läkare rådgör

Du kan erbjuds långvarig syrebehandling om du har svårt att andas och har låga nivåer av syre i blodet. Du kommer att få en kur med antibiotika om du utvecklar en bakteriell infektion i lungorna.

Förhindra silikos

Silikos kan förebyggas genom att man undviker långvarig exponering för kiselstoft. I Sverige måste alla arbetsplatser följa regelverket som fastställer en gräns för exponering på arbetsplatsen för kiseldioxid.

Din arbetsgivare bör:

 • Varna dig om eventuella risker för din hälsa
 • Se till att du är medveten om rätt procedurer för att minska din risk för exponering för kiselstoft
 • Förse dig med nödvändig utrustning för att skydda dig

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!