Nya lagen för reglering av injektionsbehandling- för dig som behandlare

3 min läsning

Den 1 juli 2021 inträdde en ny lag vars syfte var att stärka konsumenternas rättigheter vid injektions- och fillersbehandlingar. Du som seriös behandlare påverkas inte nämnvärt, men det kan vara en del förtydliganden som kan vara bra att känna till, inte minst för dina konsumenter.

En del av de nya kraven kommer att ställa krav på bättre struktur, förberedelser och tid från er som behandlare.

Du måste vara legitimerad som läkare, tandläkare eller sjuksköterska

Det som lyft som huvudsyfte är kompetenskravet för att få genomföra behandlingar. Kunskapen inom områden som anatomi, fysiologi, farmakologi, vårdhygien, mm har säkerställts via Socialstyrelsen regler för att erhålla legitimation inom ditt yrke. Man får inte göra dessa behandlingar på delegation, utan varje person som gör behandlingarna måste ha en egen legitimation.

Detta är ett välkomnande kompetenskrav som höjer nivån på oss utövare som grupp och gör att fler konsumenter vågar prova våra behandlingar.

Information, betänketid samt samtycke innan behandling

 1. Information innan behandling

Du som behandlare ska lämna information både muntligen och skriftligen, förslagsvis under en första konsultation med konsumenten. Där ska också ev risker tas upp och frågor konsumenten kan ha bör diskuteras.

2. Betänketid innan behandling

Därefter ska konsumenten få betänketid, och man ska inte behöva gå vidare med behandlingen om man sen inte vill.  Betänketiden ska vara minst 2 dagar för injektionsbehandlingar och 7 dagar för kirurgiska behandlingar. Genomförs samma sorts behandling igen inom 6 månader behöver man ingen ny betänketid.

3. Samtycke innan behandling

Efter betänketiden och innan behandlingen påbörjas måste konsumenten ge sitt samtycke till att genomföra behandlingen. Detta behöver göras skriftligen utan kan göras muntligen, som en del av journalflringen.

Vad måste finnas med i informationen som ges innan betänketiden:

 • Vad för behandling som konsulterats och vilka likvärdiga behandlingar som finns.
 • Pris för behandlingen.
 • Förväntat förlopp för behandlingen och förväntat resultat.
 • Vilken patientförsäkring som man har som utövare och för verksamheten.
 • Eventuella behov av fortsatt behandling.
 • Kontaktperson vid ev komplikationer.
 • Läkemedel/medel/substanser som används.
 • Risker och biverkningar vid ingreppet.
 • Eftervård som konsumenten bör genomföra för att förhindra att det blir infektion/skada.
 • Information att verksamheten är anmäld till IVO och står under deras inspektioner.

Rekommendationen är att hitta en bra struktur för informationen som ges innan, under och efter behandling. Förslagsvis standardiserade mallar för de olika behandlingar som du erbjuder på din klinik. Ett bra journal- och bokningssystem är att föredra.

Åldersgräns

Man måste vara över 18 år för att få behandlingar med botox och fillers i estetiska syften. Det är du som utövare som ansvarar för att kontrollera åldern hos konsumenten.

Tillsyn av IVO, verksamhetschef

I nya lagen ingår även inspektioner av IVO årligen, som ska bedöma att platsen du behandlas på är patientsäker och hygieniskt ur vårdmiljö synpunkt.

För detta betalas en avgift årligen till IVO, den är för närvarande 13 500kr per år.

Där det bedrivs verksamhet ska det också finnas en person som agerar verksamhetschef, som ansvarar för kunskapen och säkerheten på verksamheten, som också ansvarar för att god vård kan genomföras i lokalerna.

Vid motsvarande inspektioner i våra nordiska grannländer har även ett slumpmässigt antal journaler från verksamheten granskats samtidigt.

Kan man straffas?

Kort och gott ja, man kan få böter eller upp till 6 månaders fängelse om man medvetet bryter mot den nya lagen.

Vad gäller med journalföring?

I det nya tillägget till patientdatalagen, står det att man som vårdare inte per automatik har rätt att få information om injektionsbehandlingar av estetiska skäl. Patientjournalen ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. 

HSAN har i sin praxis ansett att kroppsbehandlingar som syftar till att för- ändra utseendet och utförs av hälso- och sjukvårdspersonal utgör hälso- och sjukvård och då ska journaler föras.

Vårt råd är alltså att man för journal, med fördel digitalt och standardiserat. Det skall vara enkelt och förståelig för konsument, samt användarvänligt för dig som behandlare. Det ger dig och konsument en trygghet.

Vad gäller ang specialisering som läkare/tandläkare och estetiska kirurgiska ingrepp

Man har inte specificerat tydligare än att man ska vara specialist inom ”rätt kroppsdel” för att få genomföra operationer, som exempel har man nämnt Öron-Näsa-Hals läkare för operationer i ansiktet samt att en neurokirurg inte får utföra bröstförstoringar till exempel.

Ref:

– SFS 2021:367

– Regeringens lagrådsremiss ang Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

 • HSAN:s yttrande över betänkandet SOU 2015:100 Kroppsbehandlingar: åtgärder för ett stärkt konsumentskydd, dnr 23.1-4808/2016.
 • Socialstyrelsen Artikelnummer 2018-9-21

Författare: Dr. Maria Strandberg

Granskad av: Dr. Nina Rawshani

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog