Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – orsaker, symtom, utredning, behandling och prognos

2022-12-25
9 min läsning

Introduktion om KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allvarlig sjukdom som påverkar luftvägarna i lungorna. Det är den vanligaste formen av lungsjukdom som drabbar vuxna och det är den tredje vanligaste dödsorsaken globalt. KOL orsakar en försämring av luftflödet in och ut ur lungorna, vilket leder till andningssvårigheter och andra symtom.

KOL orsakas av skador på luftvägarna i lungorna, vilket gör att luften inte kan flöda fritt in och ut ur lungorna. Detta leder till andningssvårigheter och andra symtom följande:

 • Hosta
 • Andningsbesvär – i början är symtomen lätta därefter upplever individen andnöd vid ansträngning och vid avancerad KOL uppstår symtomen även i vila.
 • Trötthet
 • Slemmiga upphostningar
 • Pip och väsande andningsljud
 • Bröstsmärtor som är mer andningsrelaterade snarare än ansträngningsrelaterade
 • Vid avancerad KOL kan fingertopparna svullna, individens läppar kan bli blåa och olika kroppsdelar kan svullna

KOL är en progressiv sjukdom, vilket innebär att symtomen förvärras över tid om den inte behandlas.

Kort om bakomliggande orsaker

KOL kan ha många olika orsaker, inklusive rökning, exponering för giftiga ämnen eller arbete med damm eller gaser. Det finns också några genetiska faktorer som kan öka risken för KOL.

Personer som har en familiehistoria av KOL eller andra former av lungsjukdom bör se sin läkare regelbundet för att upptäcka tecken på sjukdomen tidigt.

Kort om diagnos

Diagnos av KOL kräver vanligtvis en kombination av laboratorietester, röntgenundersökningar och spirometri (en undersöknings som mäter hur mycket luft du kan andas ut och andra parametrar som beskriver lungfunktionen).

Om din läkare misstänker att du har KOL, kan de också ordinera en bronkoskopi (ett förfarande som använder en liten kamera för att titta in i luftvägarna).

Kort om behandling

Behandling av KOL syftar till att minska symtomen och förbättra livskvaliteten. Behandlingen kan inkludera medicinering, såsom inhalatorer eller antibiotika, samt livsstilsförändringar som att sluta röka eller undvika miljöer med höga nivåer av partiklar eller gaser.

Din läkare kan också rekommendera rehabilitering för att stärka musklerna runt lungorna och hjälpa dig att andas bättre.

KOL är en allvarlig sjukdom som kan ha stor inverkan på livskvaliteten. Det är viktigt att se din läkare regelbundet om du misstänker att du har KOL eller om du har en familiehistoria av lungsjukdom. Genom att ta hand om dig själv och följa din läkares råd kan du hantera symtomen och leva ett aktivt liv trots KOL.

Symtom och tecken på KOL

 1. Andnöd: En känsla av andfåddhet, som kan vara mild eller svår, som uppstår när lungorna inte kan ta in tillräckligt med syre.
 2. Hosta: En produktiv hosta som producerar slem, som är ett tecken på att luftvägarna är inflammerade och förträngda.
 3. Bröstsmärta: Smärta i bröstet som kan orsakas av en förträngning av luftvägarna.
 4. Trötthet: En allmän känsla av trötthet och utmattning som kan bero på brist på syre i blodet.
 5. Andningssvårigheter: Svårigheter att andas, särskilt vid ansträngning eller aktivitet.
 6. Pipande ljud: Ett högt, pipande ljud som uppstår när luftvägarna är förträngda och det är svårt att andas ut.
 7. Förvärrade symtom vid fysisk aktivitet: Symptom som andnöd, hosta och trötthet förvärras när man utför fysisk aktivitet.
 8. Svullnad: Olika kroppsdelar kan svullna vid avancerad KOL såsom fingertoppar och underben.

Orsaker till KOL

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungåkomma som orsakar svårigheter att andas på grund av en förtjockning och förslappning av lungvävnaden.

Orsakerna till KOL inkluderar följande:

 1. Rökning: Rökning är den främsta orsaken till KOL. Det skadar lungorna och gör det svårt att andas.
 2. Passiv rökning: Även passiv rökning kan orsaka KOL.
 3. Luftföroreningar: Luftföroreningar, inklusive tobaksrök och förorenad luft, kan bidra till utvecklingen av KOL.
 4. Arv: En viss genetisk förändring kan öka risken för KOL. Särskilt för individer som har brist på proteinet alfa-1-antitrypsin.
 5. Arbete: Personer som arbetar med damm eller kemikalier kan ha en högre risk för KOL på grund av deras exponering.
 6. Infektioner: Långvariga lunginfektioner som kronisk bronkit kan leda till KOL.
 7. Andra sjukdomar: Sjukdomar som astma, kronisk bronkit och bronkiell hyperreaktivitet kan också öka risken för KOL.

Det är viktigt att notera att KOL är en progressiv sjukdom och symtomen kan förvärras över tid om det inte behandlas.

Hur KOL diagnostiseras

Spirometri

En av de vanligaste undersökningarna som utförs för att diagnostisera KOL är spirometri. Denna undersökning mäter hur mycket luft som kan andas in och ut ur lungorna.

Läkaren kommer att be patienten att ta ett djup andetag och sedan blåsa ut så mycket luft som möjligt in i en maskin som mäter luftflödet. Om resultatet visar att patientens luftflöde är lågt, kan detta indikera KOL.

Röntgenundersökningar

Andra undersökningar som kan användas för att diagnostisera KOL inkluderar röntgenbilder, datortomografi (CT-skanning) och blodprov.

Röntgenbilder kan visa om det finns några tecken på inflammation eller skada på lungorna, medan CT-skanningar kan hjälpa till att identifiera eventuella blockeringar eller tumörer i luftvägarna. Blodprover kan hjälpa till att bestämma om patienten har någon infektion som orsakar KOL-symptom eller brist på alfa-1-antitrypsin.

Bronkoskopi

Om läkaren misstänker att patienten har KOL, kan ytterligare tester behövas för att bekräfta diagnosen. Dessa tester kan inkludera bronkoskopi, som använder en liten kamera för att titta in i luftvägarna, eller lungfunktionstest, som mäter hur effektivt lungorna fungerar.

Diagnos av KOL är viktig för att hjälpa till att identifiera orsaken till sjukdomen och börja behandling så snart som möjligt. Genom att genomgå de rätta undersökningarna och testerna kan läkare hjälpa patienter med KOL att få den bästa möjliga vården och leva ett aktivt liv.

Det finns en enorm samsjuklighet bland individer med KOL. Det innebär att det oftast lider av andra sjukdomar.

De vanligaste sjukdomarna som individer med KOL lider är av följande:

Hur KOL behandlas

Behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) syftar till att lindra symtomen, förbättra livskvaliteten och förhindra försämring av sjukdomen.

Behandlingen innefattar följande:

 1. Mediciner: Läkemedel som bronkdilaterande läkemedel, kortikosteroider och antikolinergika kan användas för att lindra andningsbesvär och förbättra lungfunktionen. Det finns en enorm variation av läkemedel som intas via inhalatorer, prata med din läkare för att avgöra vilken behandling som passar dig bäst.
 2. Syrgasbehandling: Om lungfunktionen är svårt nedsatt kan oxygenbehandling behövas för att hålla syrehalten i blodet på en acceptabel nivå.
 3. Rehabilitering: Pulmonary rehabilitation program kan hjälpa till att förbättra lungfunktionen och öka fysisk kapacitet.
 4. Kost och motion: En hälsosam kost och regelbunden motion kan hjälpa till att förbättra lungfunktionen och förbättra allmäntillståndet.
 5. Rökavvänjning: Rökstopp är avgörande för att förhindra försämring av KOL och för att förbättra lungfunktionen.
 6. Lungtransplantation: I svåra fall kan lungtransplantation vara ett alternativ för att förbättra livskvaliteten och öka överlevnaden.

Det är viktigt att notera att behandlingen kan variera beroende på sjukdomsgrad och individens unika situation och det är viktigt att arbeta tillsammans med en läkare för att hitta den bästa behandlingen för dig.

Hur KOL kan förebyggas

Det finns flera sätt att förebygga utvecklingen av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL):

 1. Sluta röka: Rökstopp är den viktigaste åtgärden för att förebygga KOL. Rökning är den främsta orsaken till sjukdomen, och det är aldrig för sent att sluta röka och förbättra lungornas hälsa.
 2. Undvik luftföroreningar: Att undvika exponering för tobaksrök och förorenad luft kan minska risken för KOL.
 3. Skydda dig från arbetsrelaterade föroreningar: Personer som arbetar med damm eller kemikalier bör skydda sig så mycket som möjligt genom att använda skyddsutrustning och följa arbetsmiljöföreskrifter.
 4. Motionera regelbundet: Regelbunden motion kan hjälpa till att förbättra lungfunktionen och öka lungkapaciteten.
 5. Ha en hälsosam kost: En hälsosam kost kan hjälpa till att förbättra lungfunktionen och hålla kroppen i bra form.
 6. Vaccinera dig mot influensa och pneumokocker: Vaccination mot influensa och pneumokocker kan hjälpa till att skydda lungorna mot infektioner.

Det är viktigt att notera att det finns ingen garanti för att förebygga KOL, men genom att följa dessa råd kan man minska risken och förbättra lungornas hälsa.

Komplikationer till KOL

Lungemfysem

En av de vanligaste komplikationerna vid KOL är lungemfysem. Lungemfysem innebär att luftvägarna i lungorna blir skadade och förstorade, vilket gör att det blir svårt att andas.

Detta kan leda till andningssvårigheter, hosta och utslagning av luft från lungorna. Lungemfysem kan också leda till försämrad syreupptagningsförmåga, vilket i sin tur kan leda till andra allvarliga sjukdomar som hjärtsvikt eller stroke.

Infektioner i luftvägar

En annan vanlig komplikation vid KOL är infektioner i luftvägarna. Personer med KOL har en ökad risk att drabbas av luftvägsinfektioner som lunginflammation, bronkit eller lungeabscess. Dessa infektioner kan vara mycket allvarliga och kan leda till andningssvårigheter och andra allvarliga komplikationer.

Hjärt-kärlsjukdomar

KOL kan också leda till hjärt-kärlsjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt eller stroke. Dessa sjukdomar är ofta förknippade med andningssvårigheter och andra symtom som trötthet, yrsel och bröstsmärtor.
Slutligen kan KOL leda till psykisk ohälsa.

Psykologiska sjukdomar

Personer med KOL har en ökad risk att utveckla depression, ångest eller stressrelaterade problem. Dessa problem kan ha stor påverkan på livskvaliteten och kan göra det svårt att ta hand om sig själv och sin sjukdom.

Komplikationerna vid KOL är allvarliga och bör inte tas lätt på. Det är viktigt att personer med KOL tar hand om sin sjukdom genom att följa läkarens råd, undvika riskfaktorer som rökning och regelbundet delta i rehabiliteringsträningar för att förbättra sin andningsförmåga.

Genom att ta dessa steg kan man minska risken för komplikationer och bibehålla god livskvalitet trots KOL.

Prognosen vid KOL

Prognosen för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) varierar beroende på sjukdomsgraden och individens unika situation. Generellt sett är det en progressiv sjukdom, vilket innebär att symtomen förvärras över tid om det inte behandlas.

De flesta personer med mild KOL kan leva ett normalt liv med hjälp av läkemedel och livsstilsförändringar. Men personer med svårare sjukdom kan ha svårt att utföra dagliga aktiviteter och kan vara i behov av mer intensiv behandling, inklusive oxygenbehandling och lungtransplantation.

Rökstopp är den viktigaste åtgärden för att förbättra prognosen och förhindra försämring av sjukdomen. Det är aldrig för sent att sluta röka, även om lungorna redan har skadats, det kan fortfarande förbättra lungfunktionen och minska risken för komplikationer.

Det är också viktigt att notera att KOL är en kronisk sjukdom och kan orsaka andra hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, depression och diabetes, det är viktigt att följa upp med läkare regelbundet för att hålla koll på eventuella komplikationer.

Differentialdiagnoser till KOL

Andra lungsjukdomar

Differentialdiagnoser är ett diagnostiskt verktyg som används för att utesluta andra sjukdomar som har liknande symtom som KOL. Differentialdiagnoser till KOL inkluderar astma, emfysem, interstitiell lungsjukdom, bronkiektasier, lunginflammation och tuberkulos.

För att ställa en differentialdiagnos måste läkaren ta hänsyn till patientens historia, symtom och resultat från laboratorietester och röntgenundersökningar.

Astma

Astma är en sjukdom som orsakar andningsbesvär som uppstår när luftvägarna blir inflammerade och förträngda. Symptom på astma inkluderar hosta, andfåddhet och wheezing.

Emfysem

Emfysem är en annan sjukdom som orsakar andningssvårigheter och överdriven produktion av slem i luftvägarna. Symptom på emfysem inkluderar hosta, andfåddhet och bröstsmärtor.

Interstitiell lungsjukdom

Interstitiell lungsjukdom är en grupp av sjukdomar som orsakar inflammation i lungorna och kan leda till andningssvårigheter.

Bronkiektasier

Bronkiektasier är abnormala utvidgningar av luftvägarna som kan leda till andningssvårigheter.

Lunginflammation

Lunginflammation orsakas av bakterier eller virus och kan leda till andningssvårigheter, feber och hosta. Tuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis och kan leda till andningssvårigheter, feber och viktminskning.

För att ställa en differentialdiagnos till KOL måste läkaren ta hänsyn till patientens historia, symtom och resultat från laboratorietester och röntgenundersökningar. Genom att göra detta kan läkaren utesluta andra sjukdomar som har liknande symtom som KOL och fastställa den exakta diagnosen.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk