Komplikationer till behandling med fillers (hyaluronsyra)

2 min läsning

Komplikationer till injektion med fillers (hyaluronsyra)

Hyaluronsyra (HA) är en vanlig, naturligt förekommande polysackarid, en kolhydrat kedja med stor benägenhet att binda vätska. HA finns bla i vår hud och våra leder fungerar som smörjmedel och fuktgivare. Den är inte art eller vävnad specifik och tenderar inte att orsaka allergiska reaktioner. Dessa egenskaper gör HA till ett idealiskt för att användas för estetiska injektioner. HA har en kort halveringstid, varför de som framställer dem ändrar produkten för att fördröja den naturliga nedbrytningen.

Användningen av hyaluronbaserade fillers har ökat markant under senare år och överstiger 3 miljoner världen över år 2017. Oönskade effekter/biverkningar som förknippas med HA är ovanliga, men de förekommer. I och med det ökande användandet av fillers så ökar antalet rapporterade komplikationer.

De underlag som idag finns kring hantering av komplikationer är i huvudsak baserade på expertutlåtanden.

Oönskade effekter kan ha följande orsaker:

 • Patientrelaterade faktorer – individuella skillnader, tidigare operation i behandlingsområdet som förändrar förutsättningarna, pågående behandling med vissa läkemedel osv. Sedan är det av stor vikt att du som kund ser att få information innan, under och efter din behandling. Du har ett delat ansvar för slutresultatet. Med god information inför behandling samt kunskap om hantering av det behandlade området vid hemgång kan du optimera chanserna för ett lyckat resultat. Se till att tillgodogöra dig den information du behöver så att du känner dig delaktig.
 • Produktrelaterade faktorer – produktens egenskaper spelar roll. Med god kunskap om olika fillers och hur dessa bäst injiceras minskar man risken för oönskade effekter. Vissa behandlingsområden är mer känsliga än andra. Olika fillers är olika mjuka, omsätts olika snabbt och är avsedda för olika ändamål.
 • Faktorer relaterade till behandlingsteknik – den som genomför behandling med fillers behöver inte bara ha en god stickvana utan även ha goda anatomiska kunskaper, kunna bedöma och känna igen komplikationer, arbeta med god hygien och med rätt teknik. De behöver även ha en handlingsplan för hantering av eventuella komplikationer. Var behandlare behöver också ha nödvändiga läkemedel nära till hands samt kunna hantera dessa vid behov. Dessa estetiska behandlingar bör behandlas med hög säkerhet.

Vanliga ofarliga biverkningar:

 • Svullnad beror oftast av den lokala inflammationen som uppstår i behandlingsområdet.
 • Rodnad beror oftast av den lokala inflammationen som uppstår i behandlingsområdet.
 • Felplacering av fillers kan ge upphov till oönskad svullnad, onaturliga resultat och ojämna resultat. Oftast går detta att bäst värdera efter 2 veckor. Området kring ögonen är ett av de områden felplacerad fillers oftast ger sig till känna, ex som vid sk Tyndal effekt som innebär ytligt placerad fillers som ger upphov till blå ljusreflektion och svullnad. Runt ögat kan man också få svullnad av att fillers påverkar lymfdränaget kring ögat och därmed också en oönskad svullnad.
 • Blåmärken är vanligt och ofarligt och dyker ofta upp efter minuter i samband med din behandling men tilltar ofta i storlek successivt vid hemgång. Ofta tar det veckor innan det försvinner. Arnica- och Hiroduidsalva kan användas vid uppkomst av blåmärken för att eventuellt påskynda att det försvinner. Skulle du samtidigt känna något av nedanstående symtom bör du kontakta din behandlare för snar bedömning.

Vid följande symtom bör du kontakta din behandlare för snar bedömning: 

 • Kraftig eller ökande smärta i eller omkring behandlingsområdet
 • Känselpåverkan/ stickningar i eller i anslutning till behandlingsområdet
 • Ändrad färg/ missfärgning i eller i anslutning till behandlingsområdet
 • Feber och/ eller frossa
 • Bleknad i eller omkring behandlingsområdet
 • Rodnad och värme i eller omkring behandlingsområdet

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog