Kikhosta (Pertussis) bland barn

2020-02-04
2 min läsning

Vad är kikhosta (pertussis)?

Kikhosta orsakas av en bakterie som heter Bordetella pertussis och sjukdomens medicinska namn är därför pertussis. Kikhosta är en infektiös (smittsam) bakteriesjukdom som leder till att främst barn drabbas av besvärlig hosta och feber. Namnet kikhosta syftar på de kikande ljuden som barnen brukar ha när de andas in efter att ha hostat mycket. Ibland är hostan så uttalad att barnen kräks eller upplever att de kvävs. Bakterien utsöndrar ett gift (toxin) som orsakar uttalad inflammation i luftvägarna.

Vem riskerar att drabbas av kikhosta?

Alla kan drabbas av kikhosta, men sjukdomen är vanligast bland barn och spädbarn. Sjukdomen är sällan farlig för barn, ungdomar och vuxna. Däremot kan spädbarn fara illa om de smittas med bakterien. Spädbarn kan nämligen ha svårt för att äta, dricka och andas när de har kikhosta.

Vilka symtom ger kikhosta?

Kikhosta är en luftvägsinfektion och ger därför luftvägssymtom. Förkylning, feber och hosta är de vanligaste symtomen. I början brukar barnet ha torrhosta (rethosta) under ca 10 dagar. Därefter tillstöter kikhosta i cirka 2 till 4 veckor. Symtomen varierar med barnets ålder. Barn som är 1 år eller äldre brukar uppvisa följande symtom:

 • Förkylningssymtom
 • Feber
 • Första 10 dagar rethosta (torrhosta), därefter kikhosta under 2 till 4 veckor.
 • Hostan kommer i attacker och oftast på nätterna.
 • Efter en hostattack kan man höra barnets kikande andning, vilket innebär att man hör ett pipande ljud vid inandning.
 • Om hostattacken är lång eller svår så kan barnet kräkas.
 • Om hostattacken är lång och barnet inte får andas in tillräckligt mycket så kan barnet bli blårött i ansiktet.
 • Barnet kan hosta upp slem i samband med hostningarna.

Spädbarn brukar inte ha någon nämnvärd hosta utan uppvisar istället följande symtom:

 • Matleda (barnet äter inte).
 • Feber.
 • Barnet kommer inte till ro.
 • Apné (andningsuppehåll)
 • Cyanos (barnet blir blårött i ansiktet).
 • Medvetslöshet och kramper tyder på att barnet drabbats av meningit.

Komplikationer till kikhosta

Vaccination mot kikhosta (pertussis)

Innan det fanns ett vaccin var kikhosta en av de vanligaste barnsjukdomarna och en viktig orsak till dödsfall bland barn. Numera förebyggs de allra flesta fall tack vare vaccination. I de fall man drabbas, oavsett om man har vaccinerats eller inte, så kan man få behandling med antibiotika.

Idag ses kikhosta särskilt bland barn som ännu inte hunnit vaccineras, dvs barn som är yngre än 6 månader.

Vaccinet ger ett effektivt skydd under de första åren. Vaccinet ger dock inte ett fullständigt skydd och den skyddande effekten avtar med tiden. Det innebär att barn som vaccinerats ändå kan drabbas av kikhosta.

Hur ställer man diagnosen kikhosta (pertussis)?

Först och främst måste läkaren eller sjuksköterskan misstänka kikhosta. Därefter kan man ta blodprover (exempelvis CRP, serologi för Bordetella pertussis, etc) samt odla från upphostningar.

Behandling av kikhosta (pertussis)

Erytromycin är ett antibiotikum som har god effekt på Bordetella pertussis. Erytromycin kan även minska risken för utveckling av komplikationer, försämring och minska smittsamheten. Indikationen för att behandla med erytromycin, eller annat antibiotikum, är starkare om barnet har syskon, går i skolan eller på annat sätt riskerar att drabbas av komplikationer, eller föra smittan vidare.

Spädbarn yngre än 6 månader skall ges antibiotika som profylax vid misstanke om att de utsatts för smitta. Barn under 12 månader bör få antibiotika om de har symtom, oavsett om man kunnat fastställa att det är Bordetella pertussis eller inte.

Är kikhosta en anmälningspliktig sjukdom?

Ja. Alla konstaterade fall av kikhosta skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget samt till FHM (Folkhälsomyndigheten).

Senaste av Blog

Don't Miss

Williams syndrom – en genetisk sjukdom som leder till utvecklingsstörning

Williams syndrom Williams syndrom (WS) är en sällsynt genetisk störning