Kernicterus

2022-12-25
7 min läsning

Allt om Kernicterus

Kernicterus är en allvarlig neurologisk sjukdom som orsakas av förhöjda nivåer av bilirubin, ett gallpigment som bildas när röda blodkroppar bryts ner. Sjukdomen är vanligast hos spädbarn och kan leda till permanenta skador på hjärnan. Kernicterus är en ovanlig men allvarlig komplikation till hemolytisk anemi, en sjukdom som orsakar att röda blodkroppar bryts ner snabbare än normalt.
Kernicterus uppstår när förhöjda nivåer av bilirubin, ett gallpigment som bildas när röda blodkroppar bryts ner, tränger in i hjärnvävnaden. När detta händer, kan det leda till skador på hjärnans nervceller och andra viktiga strukturer. Kernicterus är vanligast hos spädbarn som har hemolytisk anemi, men det kan också förekomma hos vuxna med samma sjukdom.
De flesta fall av kernicterus orsakas av Rh-konflikt, en sjukdom som uppstår när mamman har Rh-negativ blodgrupp och barnet har Rh-positiv blodgrupp. I dessa situationer kan mamman utveckla antikroppar mot barnets röda blodkroppar, vilket kan leda till att de bryts ner snabbare än normalt. Om detta inte behandlas kan det leda till att förhöjda nivåer av bilirubin tränger in i hjärnvävnaden och orsaka kernicterus.
Kernicterus kan också uppstå om spädbarnet har en annan form av hemolytisk anemi som inte orsakas av Rh-konflikt. Detta inkluderar sjukdomar som sickle cell anemi, thalassemi och andra medfödda hemolytiska anemier. Det finns också andra medicinska tillstånd som kan leda till kernicterus, inklusive leversvikt, infektioner och långvarig användning av vissa läkemedel.
Symtom på kernicterus varierar beroende på hur mycket skada som har uppstått i hjärnan. De vanligaste symtomen inkluderar muskelsvaghet eller stelhet, koordinationsproblem, problem med tal och språkutveckling, epileptiska anfall och mental retardering. Om symtomen inte uppmärksammas tidigt kan de leda till permanenta skador på hjärnan.
Behandlingen av kernicterus beror på hur allvarliga symtomen är. Om symtomen är milda kan läkaren rekommendera att man följer patienten noggrant för att se om symtomen försvinner eller förvärras. Om symtomen är mer allvarliga kan läkaren rekommendera medicinsk behandling för att minska bilirubinnivåerna i blodet och skydda hjärnans strukturer från skada. I svåra fall kan läkaren rekommendera kirurgi för att ta bort den berörda delen av hjärnan.
För att undvika kernicterus är det viktigt att spädbarn med hemolytisk anemi diagnostiseras och behandlas tidigt. Det är också viktigt att mammor som har Rh-negativ blodgrupp regelbundet testas under graviditeten för att se om de har utvecklat antikroppar mot barnets röda blodkroppar. Om detta upptäcks tidigt kan läkaren ge mamman mediciner som skyddar barnet från att utveckla kernicterus.

Symtom och tecken på Kernicterus

1. Hypertoni (ökad muskelspänning): Muskelspänningen ökar, vilket leder till stelhet och svårigheter att röra sig.
2. Hypoton (minskad muskelspänning): Muskelspänningen minskar, vilket leder till slapphet och svårigheter att hålla upp huvudet.
3. Choreoatetos: Oregelbundna rörelser som involverar armar, ben och ansikte.
4. Nystagmus: Oregelbundna ögonrörelser som involverar snabba, ryckiga rörelser av ögonen.
5. Opisthotonus: Kramper som involverar böjning av huvud och axlar bakåt samt böjning av benen uppåt.
6. Ataxi: Förlust av koordination och balans.
7. Dysfagi: Svårigheter att svälja.
8. Dysartri: Förvrängd tal eller förlust av tal.
9. Intellektuell funktionsnedsättning: Förlust av intellektuell förmåga som kan leda till problem med lärande, minne och koncentration.
10. Hörselnedsättning: Förlust av hörsel eller nedsatt hörselförmåga.

Orsaker till Kernicterus

Hur Kernicterus diagnostiseras

Kernicterus är en allvarlig neurologisk sjukdom som orsakas av höga halter av bilirubin i blodet. Det är en form av gulsot som kan leda till permanenta skador på hjärnan och centrala nervsystemet. För att diagnostisera kernicterus måste läkare utföra olika typer av undersökningar för att bestämma nivån av bilirubin i blodet.
Den första typen av undersökning som läkare använder sig av för att diagnostisera kernicterus är en blodprovstest. Detta test mäter nivån av bilirubin i blodet och kan hjälpa läkare att avgöra om det finns tecken på kernicterus. Om resultatet visar att bilirubinhalten är högre än normala nivåer, kan läkaren vidta ytterligare undersökningar för att bekräfta diagnosen.
En annan typ av undersökning som läkare använder sig av för att diagnostisera kernicterus är en ultraljudsundersökning. Ultraljudsundersökningen används för att ta bilder av levern och gallblåsan och se om det finns tecken på skada eller inflammation. Detta test kan också hjälpa läkaren att avgöra om det finns tecken på kernicterus.
Läkare kan också utföra en röntgenundersökning för att ta reda på om det finns tecken på kernicterus. Röntgenundersökningen används för att ta bilder av skelettet och se om det finns tecken på skador eller inflammation. Detta test kan också hjälpa läkaren att avgöra om det finns tecken på kernicterus.
Om läkaren misstänker att du har kernicterus, kan de också utföra en magnetisk resonansavbildning (MR) för att ta bilder av hjärnan och se om det finns tecken på skador eller inflammation. MR-testet kan också hjälpa läkaren att avgöra om det finns tecken på kernicterus.
Om du misstänker att du har kernicterus, bör du tala med din läkare så snart som möjligt för att få den vård du behöver. Din läkare kan utföra de olika typerna av tester som beskrivs ovan för att avgöra om du har kernicterus och vilken behandling som är bäst för dig.

Hur Kernicterus behandlas

Hur Kernicterus kan förebyggas

Kernicterus är en allvarlig neurologisk sjukdom som orsakas av höga nivåer av bilirubin i blodet. Bilirubin är ett avfallsprodukt som bildas när röda blodkroppar bryts ner. Om det inte behandlas kan det leda till permanent skada på hjärnan. Det är vanligast hos nyfödda, men det kan också förekomma hos vuxna.
För att förebygga Kernicterus är det viktigt att uppmärksamma tecken och symtom på höga nivåer av bilirubin. Nyfödda barn bör undersökas regelbundet för att se till att deras nivåer är normala. Om de inte är det, bör läkare omedelbart börja behandling.
Det finns flera sätt att förebygga Kernicterus. Först och främst är det viktigt att ammande mödrar får tillräckligt med näring och vitaminer, eftersom brist på dessa kan leda till höga nivåer av bilirubin. Det är också viktigt att mödrar som ammar regelbundet kontrollerar sin babys vikt för att se till att den ökar som den ska.
Det finns också andra metoder för att förebygga Kernicterus. Fototerapi används ofta för att minska nivåerna av bilirubin i blodet genom att exponera babyen för ljus. Det finns också mediciner som kan användas för att minska nivåerna av bilirubin.
Om du misstänker att din baby har höga nivåer av bilirubin bör du kontakta din läkare omedelbart. Din läkare kommer att göra tester för att bestämma om ditt barn har Kernicterus och vilken behandling som krävs. Genom att ta itu med problemet tidigt kan du undvika allvarliga komplikationer och se till att ditt barn har en god hälsa.

Komplikationer till Kernicterus

Kernicterus är en allvarlig komplikation som kan uppstå hos nyfödda som har haft en förhöjd nivå av bilirubin i blodet. Bilirubin är ett gallpigment som produceras när röda blodkroppar bryts ner. Om bilirubinhalten är för hög, kan det leda till att det ackumuleras i hjärnvävnad, vilket kan orsaka skador på nervceller. Kernicterus är den mest allvarliga formen av hyperbilirubinemi och kan leda till permanenta neurologiska skador.
Komplikationer till kernicterus inkluderar motoriska störningar, mental retardation, sensoriska störningar, konvulsioner och andra neurologiska skador. Motoriska störningar innebär att barnet har svårt att kontrollera sin muskelkoordination och kan ha problem med att gå, prata eller utföra andra grundläggande motoriska funktioner. Mental retardation innebär att barnet har svårt att lära sig nya saker och kan ha problem med att kommunicera. Sensoriska störningar innebär att barnet har problem med att uppfatta information från sin omgivning, såsom ljud, lukt och smak. Konvulsioner är plötsliga, okontrollerade sammandragningar av musklerna som kan leda till epileptiska anfall.
Kernicterus är en allvarlig sjukdom som kan leda till permanent neurologisk skada hos nyfödda barn. Det är viktigt att tidigt identifiera tecken på förhöjd bilirubinhalter och ta de nödvändiga åtgärderna för att minska risken för komplikationer. Föräldrar bör vara medvetna om de vanligaste symptomerna på kernicterus och se till att deras barn får regelbunden medicinsk vård för att undvika allvarliga komplikationer.

Prognosen vid Kernicterus

Differentialdiagnoser till Kernicterus

Kernicterus är en allvarlig neurologisk sjukdom som orsakas av förhöjda nivåer av bilirubin i blodet. Sjukdomen kan leda till permanenta skador på hjärnan, inklusive tal- och rörelseproblem, och kan ibland vara dödlig. Differentialdiagnoser är de diagnoser som måste uteslutas för att ställa en korrekt diagnos av Kernicterus.
Differentialdiagnoserna till Kernicterus är många och varierar beroende på patientens ålder och symtom. De vanligaste differentialdiagnoserna inkluderar:
• Hemolytisk anemi: Denna sjukdom orsakas av en minskning av antalet röda blodkroppar eller hemoglobin i blodet. Symptom inkluderar trötthet, blekhet, huvudvärk och andfåddhet.
• Hypokalcemi: Denna sjukdom orsakas av låga nivåer av kalcium i blodet. Symtom inkluderar muskelkramp, hjärtarytmstörningar, förvirring och depression.
• Hyponatremi: Denna sjukdom orsakas av låga nivåer av natrium i blodet. Symtom inkluderar trötthet, yrsel, illamående och konfusion.
• Hypoglykemi: Denna sjukdom orsakas av låga nivåer av glukos i blodet. Symtom inkluderar hunger, trötthet, yrsel och svimning.
• Intrauterin infektion: Denna sjukdom orsakas av infektioner som överförs från modern till barnet under graviditeten. Symtom inkluderar feber, huvudvärk och andningssvårigheter.
• Metabolisk acidos: Denna sjukdom orsakas av förhöjda nivåer av syra i blodet. Symtom inkluderar trötthet, illamående, kräkningar och andningssvårigheter.
För att ställa en korrekt diagnos måste läkaren utföra en rad tester för att utesluta differentialdiagnoser till Kernicterus. Dessa tester kan inkludera blodprover för att mäta bilirubin-, natrium- och glukosnivåer samt ultraljud för att identifiera eventuella intrauterina infektioner. Om läkaren misstänker att patienten har Kernicterus, kan ytterligare tester som MR eller CT-skanning utföras för att bekräfta diagnosen.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk