Kan man bli blind av filler behandling?

Filler kan ge komplikationer i form av vävnadsdöd- nekros

Fillers komplikationer är ovanliga men kan vara allvarliga. Den mest allvarliga komplikationen är att man får vävnadsdöd, så kallad nekros. Detta beror på syrebrist. Syrebrist i vävnaden kan uppkomma på grund av yttre tryck på kärl (så som vid större blödning), vid kärlskada eller direkt injektion av filler i ett kärl. Om man får filler i ett kärl som är syreförsörjande (en artär) fungerar det som en “propp”. Området som kärlet syresätter får då syrebrist som i sin tur kan det ge upphov till vävnadsdöd.

Vilka symtom får man?

  • Synfältsbortfall– omgående, inom sekunder till minuten får man bortfall av synfältet delvist eller helt. Det “svartnar” i synfältet. Detta kan inte misstas för någon annan komplikation då detta är ett specifikt symtom.
  • Smärta– en intensiv och typisk smärta uppkommer samtidigt. Det finns dock något enstaka fall beskrivna utan nämnvärd smärta.

Vad kan man göra?

Filler finns av olika slag. Det finns icke permanenta (hyaluronsyra/ HA- filler), semi- permanenta filler och permanenta filler. Fördelen med filler som är baserade på hyaluronsyra är att vi har en “antidot”, alltså ett läkemedel som bryter ner hyaluronsyra (hyalase / hyaluronidase). Med detta sagt betyder det inte att det är ofarligt med filler baserade på hyaluronsyra. Det viktiga är att åtgärda detta så snart som möjligt efter att symtom uppkommit. De filler som ej är hyaluronbaserade går ej att bryta ner med hyalse/ hyaluronidase, vilket gör det hela mer riskfyllt.

Några faktorer som avgör hur allvarliga komplikationerna blir i omfattning följer: Tiden från symtomen uppkommer till hyalase/ hyalurinidasebehandling, proppens storlek (eller snarare det påverkade kärlets försörjningsområde) och behandlarens kompetens är sådana faktorer av betydelse och kan förmildra och förhindra svåra komplikationer.

Vad ska jag tänka på som kund?

  • En utbildad behandlare är en av de viktigaste faktorerna- du skall vara noga med att kolla upp att den som injicerar filler är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Allvarliga komplikationer till filler är relativt ovanliga, men när olyckan är framme skall du vara i goda händer då tidsfaktorn är avgörande.
  • Goda kunskaper i anatomi samt komplikationshantering– du skall välja en behandlare med omsorg och denna skall med fördel ha goda anatomiska kunskaper samt ha goda kunskaper i komplikationshantering. Det är också viktigt att din behandlare faktiskt “känner igen” de symtom som kan tyda på cirkulationspåverkan. Denna skall även kunna konsultera kollega med rätt kompetens vid behov.
  • Tillgång till akutväska med akutläkemedel– Din behandlare skall alltid ha en “akutväska” med alla nödvändiga läkemedel så att man så snart som möjligt kan ge dig rätt behandling eller skicka dig vidare till rätt instans. Fråga din behandlare innan behandling, om alla läkemedel finns hemma för hantering av komplikationer? Det är en högst relevant fråga för din säkerhet.
  • Medicinskt ansvarig läkare- Din behandlare skall alltid ha en medicinskt ansvarig läkare som skall ha goda kunskaper inom injektionsbehandling med filler.
  • Rätt information innan behandling utförs– Du som kund har rätt till all relevant information innan behandling av filler. Då har du möjligheten att aktivt ta ställning till riskerna det kan medföra samt veta vad du skall göra för att undvika komplikationer. Om en komplikation mot all förmodan inträffar ska du vara uppmärksam och höra av dig till din behandlare i god tid. Vid misstanke om komplikation, där symtom utöver “det vanliga” uppkommer såsom rodnad, smärta, inflammation och feber har du alltid rätt till att få en bedömning, snarast.

Vilka riskfaktorer finns det för blindhet?

  • Injektioner i så kallade “danger zones”- Nära de områden där huvudartärerna går. Kräver god anatomisk kunskap och erfarenhet. I en sammanställning som gjorts med över 100 fall i världen har man dragit slutsatsen att behandling med filler i pannan/ glabella och näsan är de områden med störst risk. Dessa områden stod för mer än hälften av de beskrivna fallen.
  • Injektionstekniska faktorer- Att injicera stora volymer åt gången, injicera med vassa nålar och att inte aspirera korrekt tror man på goda grunder vara faktorer som ökar risken för att injicera filler i ett kärl. Att injicera varsamt, inte för hastigt och lyssna till hur behandlingen känns för Dig är viktigt för att minska risken för komplikationer. En varsam behandlare är en skicklig behandlare.
  • Tidigare opererat område- ger ärrbildning och påverkad anatomi vilket ökar risken för komplikation i form av; filler i kärl.

Vad skall man göra?

Rekommentaionen är att genomföra en sk retrobulbär injektion med hyalase/ hyaluronidase. Detta görs säkrast av en ögonläkare eller behandlare som känner sig säker på proceduren. Denna åtgärd bör göras skyndsamt, helst inom 30-45 minuter, då de celler som påverkas därefter börjar ta skada. Om din behandlare känner sig trygg kan hen utföra en sådan behandling omgående på plats, annars skall man skickas till närmaste akutmottagning för hjälp av ögonjour mycket skyndsamt.