/

Hjärtklaffsjukdomar: typer, orsaker, symtom, utredning, behandling

7 min läsning

Klaffsjukdomar i hjärtat: orsaker, symtom, utredning, behandling

I hjärtat finns två stycken förmak och två stycken kamrar. Mellan varje förmak och kammare finns en hjärtklaff som gör att blodet bara kan rinna i en riktning vilket är från förmaket till kammaren. Hjärtklaffen kan därför betraktas som en ventil som säkerställer att blodet flödar i rätt riktning och att det inte läcker blod från kammaren tillbaka till förmaket. Från den högra kammare pumpar blodet ut till lungorna genom lungartären världen. Det finns faktiskt en hjärtklaff mellan högerkammare och lungartären och den här klaffen fungerar som en ventil som förhindrar blod från rinna tillbaka in i högerkammare. Till hjärtats vänstra kammare är den stora kroppspuls orden kopplad. Denna kallas för aorta och den ventil som finns mellan åtta och vänsterkammare kallas för aortaklaffen. Det innebär att det finns totalt fyra stycken klaffar i hjärtat och dessa klaffar kallas för hjärtklaffar. Det är väldigt viktigt att klaffar när slutar helt tätt, det vill säga att de inte läcker. Det är också viktigt att klaffarna kan öppnas upp fullständigt så att blodet kan flöda genom de helt fritt. Klaffar som inte kan öppna fullständigt blir trånga vilket försvårar för blodflödet genom en klass. Det innebär att hjärtklaffarna kan drabbas av två olika problem: läckage eller förträngning. Klaffar som läcker kallas för insufficienta klaffar (klaffinsufficiens). Klaffar som är trånga kallas för stenotiska klaffar (klaffstenos). Tyvärr är det ganska vanligt med klaffar som läcker eller är trånga. Det är inte heller ovanligt med klaffar som båda är trånga och som läcker samtidigt. Klass sjukdom blir vanligare med åldern. Tyvärr leder klaffsjukdom till att hjärtat blir belastat och det kan leda till hjärtsvikt.

Här syns alla fyra hjärtklaffar samtidigt.

Vad är hjärtklaffsjukdom?

Hjärtklaffsjukdom innebär att en eller flera hjärtklaffar inte fungerar normalt. Antingen läcker hjärtklaffen, eller så är hjärtklaffen för trång, eller så är den både för trång och läcker samtidigt. Man vet inte exakt varför klaffarna blir dåliga, men man vet att hög ålder är en av de starkaste riskfaktorerna för klaffsjukdom.

Symtom på hjärtklaffsjukdom

 • Andnöd
 • Bröstsmärta
 • Trötthet
 • Yrsel eller svimning (oftast aortastenos)
 • Feber (vid endokardit)
 • Snabb viktökning (vätskeansamling i benen och magen)
 • Oregelbundna hjärtslag

Orsaker till hjärtklaffsjukdom

Hjärtklaffsjukdomar kan orsakas av infektioner, medfödda missbildningar och slitage som sker med åldern. Det finns andra orsaker också, varav de vanligaste listas här:

 • Åldern: med åldern lagras kalk på klaffarna (förkalkning) vilket gör att de blir tjockare, styvare och sämre.
 • Reumatisk klaffsjukdom innebär att en infektion med streptokocker leder till att det bildas är på hjärtklaffarna. Detta är den enskilt vanligaste orsaken till hjärtklaffsjukdom globalt. Det är dock ovanligt i Sverige eftersom vi behandlar streptokockinfektioner med antibiotika.
 • Endokardit innebär att en infektion drabbat själva hjärtklaffen och detta kan förstöra hela klaffen.
 • Medfödda missbildningar i klaffarna är inte ovanligt och kan föreligga utan symtom under många år. Ju mer uttalad missbildningen är desto tidigare yttrar den sig genom symtom.
 • Om man har hjärtsvikt kan hjärtats kammare vidgas, vilket leder till att klaffarna vidgas och då sluter de inte längre tätt (dvs man drabbas av läckage).
 • Om man har ett aneurysm i alldeles början av aorta (aortaaneurysm) så kan aortaklaffen vidgas så att den inte lyckas sluta tätt och därmed uppstår ett läckage.
 • Om man drabbas av en hjärtinfarkt kan en eller flera muskelfibrer som hjälper till att stabilisera hjärtklaffarna försvagas så att klaffarna börja läcka.
 • Vissa autoimmuna sjukdomar som till exempel systemisk lupus (SLE) kan leda till att man får en autoimmun reaktion även mot hjärtklaffarna som då förstörs.
 • Strålningsbehandling (behandling vid cancer) kan också skada hjärtklaffarna.
 • Marfans syndrom är en medfödd bindvävssjukdom som gör att hjärtklaffarna har sämre kvalitet på grund av en mutation i ett protein som finns i bindväv.
 • Vissa människor har en bicuspid aortaklaff vilket innebär att aortaklaffen består av två segel istället för tre segel, vilket är det normala. En bicuspid aortaklaff kan leda till att klaffen med åren blir förkalkad, trång och börja läcka.

Olika typer av hjärtklaffsjukdom

Aortaklaffen

Aortastenos

Aortastenos innebär att aortaklaffen är onormalt trång, det vill säga stenotisk. Ja det är stenos innebär att det blir mycket svårare för vänsterkammare att pumpa blod ut till den stora kroppspulsådern (aorta). Detta gör att vänsterkammare får arbeta mycket hårdare och på sikt leder det till att vänsterkammare blir kraftigare och större och det är negativt eftersom det leda till hjärtsvikt. Aortastenos kan vara alltifrån väldigt lindrig till mycket uttalad. En lindrig Aortastenos kan vara helt symtomfri, det vill säga man kan ha lite Aortastenos utan att veta om det. Ju mer uttalad aortastenos är desto svårare blir det för vänster kammare att pumpa ut blodet i aorta. Detta innebär att vid uttalade åtta stenos så lyckas inte vänsterkammare pumpar tillräckligt med blod uti kroppen. Detta gör att man blir trött, får dålig kondition, man kan få bröstsmärta (kärlkramp, angina pectoris), och till och med drabbas av yrsel och svimning. Aortastenos diagnostiseras oftast genom att man gör en ultraljudsundersökning av hjärtat. Denna undersökning kallas även ekokardiografi. Med hjälp av den undersökningen kan man se om aortaklaffen är stenotisk och hur uttalad stenosen är. Att Aortastenos kan leda till bröstsmärta förklaras av att stenosen leder till att mindre blod kan pumpas ut i hjärtats egna blodkärl (kranskärlens). Kranskärlen ur springer nämligen direkt efter aortaklaffen, alldeles i början av den stora kroppspulsådern (aorta).

Man vet inte vad som är den exakta orsaken till Aortastenos. Man vet däremot att riskfaktorer som rökning, hög ålder, högt blodtryck, höga blodfetter är vanligt förekommande bland personer som har aortastenos. Därför tror man att dessa riskfaktorer också kan orsaka aortastenos. Förkalkningar på aortaklaffen är mycket vanligt bland personer som har aortastenos.

Aortainsufficiens

Aorta insufficiens innebär att åtta klaffen läcker. Läckage i åtta klassen gör att det blod som pumpas ut genom åtta klaffen ringer tillbaka in i vänsterkammare igen. Detta gör att blod som skulle hamnat i kroppen ringer tillbaka in i kammaren. Symtomen är ungefär de samma som för aortastenos. Tyvärr leder även åtta insufficiens till hjärtsvikt om tillståndet inte kan behandlas tillfredsställande.

Man vet inte heller den exakta orsaken till åtta insufficiens men hög ålder är en stark riskfaktor. Men han ser då att starta klaffarna får sämre kvalitet med åldern, så tillvida att det inte lyckas hålla tätt.

Mitralisklaffen

Mitralisstenos

Mitralklaffen i den klaffen som finns mellan vänster förmak och vänster kammare. Även denna klaffen kan drabbas av förträngning vilket gör att blodet inte kan flöda normalt från vänster förmak till vänster kammare. En trång mitt Thrall klass innebär att blodet blir stående i vänster förmak och därmed blir blodet stående i lungorna. Detta gör att personer som har mitralisstenos upplever att de har andfåddhet, sämre kondition och trötthet. Eftersom blodet inte heller lyckats ta sig ut, åtminstone inte lika lätt, till vänster kammare så kan inte heller vänster kammare pumpa lika mycket blod ut i kroppen.

Mitralisinsufficiens

Mitralisinsufficiens innebär att mitt Trollis klaffen läcker. Det innebär att blod läcker från vänsterkammare tillbaka in i vänster förmak. Detta läckage brukar inträffa när vänsterkammare drar ihop sig. Det innebär att en del av det blodet som vänsterkammare skulle pumpat ut i åtta istället hamnar i vänster förmak. Detta medför samma typer av symtom som mitralisstenos.

Pulmonalisklaffen

Pulmonalisstenos

Pulmonalisklaffen är belägen mellan höger kammare och lungartären. Det är mycket ovanligt med pulmonalisstenos. De allra flesta fall beror på med fan hjärtsjukdom där klaffen är trång som en medfödd missbildning.

Pulmonalisinsufficiens

Personalis insufficiens innebär att klassen lekar och då läcker blod tillbaka från lungartären i högerkammare. Även detta är mycket ovanligt och bror i de allra flesta fall på en medfödd missbildning i klassen.

Tricuspidalisklaffen

Tricuspidalisstenos

Och tricuspidata Alice klaffen är belägen mellan höger förmak och högerkammare. Det är ovanligt med en förträngning i denna klassen men det ses emellertid och den vanligaste orsaken är då reumatisk hjärtsjukdom. Reumatisk hjärtsjukdom (hjärtklaff sjukdom) är sen sällsynt bland etniska svenskar men däremot inte ovanligt bland utomeuropeiska invandrare. Reumatisk hjärtklaff sjukdom orsakas av en infektion med streptokocker.

Tricuspidalisinsufficiens

Tricuspidalisinsufficiens innebär att denna klaffen läcker och då flödar blod från höger kammare tillbaka till höger förmak. Faktum är att nästan alla människor har en lindrig insufficiens i denna klaffen och det betraktas som helt normalt. Mer uttalat läckage i den här klaffen betraktas dock som onormalt.

Utredning av misstänkt klaffsjukdom

Om man misstänker hjärtklaffsjukdom så ska man börja med att ta grundläggande blodprover, EKG, blodtryck och lyssna på hjärta och lungor. Därefter ska man beställa en ultraljudsundersökning av hjärtat, en så kallad ekokardiografi. Beroende på vad på vad ekokardiografi visar fattar man beslut om fortsatt utredning.

Behandling av hjärtklaffsjukdom

Behandling av klaffsjukdomen beror på vilken typ av klaffsjukdom det är. I de flesta fall är det aktuellt med läkemedel som förebygger eller lindrar en eventuell hjärtsvikt. Om man har högt blodtryck så skall blodtrycket behandlas. I övrigt kräver klaffsjukdomarna att man genomgår någon form av operation (kirurgi) för att åtgärda problemet. Idag kan man ersätta en dålig hjärtklaff med en mekanisk jäklars vilket innebär att klassen utgörs av en metallstruktur. Det finns också så kallade biologiska hjärtklaffar man kan operera in och dessa består av vävnad från till exempel gris.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog