Hepatit B-frågor och svar för hälso- och sjukvårdspersonal

17 min läsning

Hepatit B Frågor och svar för hälso- och sjukvårdspersonal

Översikt och statistik

Vilka är diagnoskriteriererna för hepatit B-virus (HBV) infektioner som ska rapporteras?

Falldefinitioner har tagits fram av Riktlinjer, i samarbete med Statsrådet och territoriella epidemiologer, för att tillhandahålla enhetliga kriterier för klinisk och laboratorietestning för identifiering och rapportering av anmälningspliktiga infektionssjukdomar.

Hur vanligt är kronisk HBV-infektion i Sverige?

Se 1177: Hepatit C.

Överföring, symtom och behandling

Hur överförs HBV?

HBV överförs genom aktiviteter som involverar perkutan (i. e. , punktering genom huden) eller slemhinnekontakt med infektiöst blod eller kroppsvätskor (exempelvis sperma och saliv), inklusive

 • sex med en infekterad partner;
 • injektionsmissbruk som innebär att man delar nålar, sprutor eller utrustning för beredning av läkemedel;
 • födsel till en infekterad mor;
 • kontakt med blod från eller öppna sår hos en smittad person;
 • nålpinnar eller vassa instrumentexponeringar och
 • dela poster (exempelvis rakhyvlar och tandborstar) med en smittad person.

HBV sprids inte genom mat eller vatten, delar matredskap, ammar, kramar, kyssar, handhållna, hosta eller nysningar.

Hur länge överlever HBV utanför kroppen?

HBV kan överleva utanför kroppen minst 7 dagar och kan fortfarande orsaka infektion (5).

Vad ska användas för att ta bort HBV från miljöytor?

Eventuella blodspill (inklusive torkat blod, som fortfarande kan vara smittsamt) ska desinficeras med en 1:10 utspädning av en del hushållsblekmedel till 10 delar vatten. Handskar ska bäras vid rengöring av eventuella blodspill.

Vem är i riskzonen för HBV-infektion?

Följande populationer löper ökad risk att smittas med HBV:

 • spädbarn födda till smittade mödrar,
 • sexpartner till smittade personer,
 • män som har sex med män, injektionsmissbrukare,
 • hushållskontakter
 • eller sexpartner till kända personer med kronisk HBV-infektion,
 • hälso- och sjukvårdspersonal som riskerar att exponeras för blod eller blodkontaminerade kroppsvätskor och
 • hemodialyspatienter.

Vem ska screenas för HBV?

Screening bör omfatta testning av tre HBV-screeningseromarkers (HBsAg, antikropp mot HBsAg [anti-HBs] och antikropp mot hepatit B-kärnantigen [anti-HBc]) så att personer kan klassificeras i lämplig hepatit B-kategori och rekommenderas att få vaccination, rådgivning, och koppling till vård och behandling (6).

Människor som ska screenas för HBV (7—9):

 • Personer födda i länder med 2% eller högre HBV-prevalens
 • Män som har sex med män
 • Människor som injicerar droger
 • HIV-positiva personer
 • Hushåll och sexuella kontakter med HBV-infekterade personer Personer
 • som behöver immunosuppressiv behandling
 • Personer med njursjukdom i slutstadiet (inklusive hemodialyspatienter)
 • Blod- och vävnadsdonatorer
 • Personer med förhöjda alaninaminotransferasnivåer (>19 IE/L för kvinnor och>30 IE/L för män)
 • Gravida kvinnor (endast HBsAg rekommenderas)
 • Spädbarn födda av HBV-infekterade mödrar (HBsAg och anti-HBs rekommenderas endast)

Är internationella resenärer i riskzonen för HBV-infektion?

Risken för HBV-infektion hos internationella resenärer är i allmänhet låg, med undantag för vissa resenärer till regioner där förekomsten av kronisk HBV-infektion är hög eller mellanliggande (i. e. , hepatit B ytantigenprevalens på ≥ 2%). Hepatit B-vaccination bör ges till ovaccinerade personer som reser till dessa länder.

Mer information om hepatit B och resor finns på Riktlinjer:s Travelers’ Health webbplats.

Vilka är tecken och symtom på HBV-infektion?

Nyförvärvade (akuta) HBV-infektioner orsakar endast symtom en del av tiden. Förekomsten av tecken och symtom varierar efter ålder. De flesta barn under 5 år och nyligen infekterade immunsuppressiva vuxna är i allmänhet asymtomatiska, medan 30% — 50% av personer i åldern ≥5 år har tecken och symtom (10). När det finns tecken och symtom på akuta HBV-infektioner kan inkludera

 • feber,
 • trötthet,
 • aptitlöshet,
 • illamående
 • kräkningar
 • buksmärta
 • mörk urin,
 • lerfärgade tarmrörelser,
 • ledsmärta och
 • gulsot.

Vissa akuta HBV-infektioner kommer att lösa på egen hand, men vissa kommer att utvecklas till kronisk infektion. De flesta människor med kronisk HBV-infektion är asymptomatiska och har inga tecken på leversjukdom. Vissa personer kan dock utveckla kronisk hepatit (förhöjning av AST/ALT), cirros eller hepatocellulärt karcinom (en typ av levercancer).

Vad är inkubationstiden för hepatit B?

Om symtom uppstår börjar de i genomsnitt 90 dagar (intervall: 60—150 dagar) efter exponering för HBV (11, 12)..

När symptom på akut hepatit B uppträder, hur länge brukar de vara?

Symptomen varar vanligtvis i flera veckor men kan kvarstå i upp till 6 månader (11, 12).

Hur allvarlig är akut HBV-infektion?

Akut infektion varierar från asymtomatisk eller mild sjukdom till — sällan — fulminant hepatit. Sjukdom är allvarligare bland vuxna i åldern >60 år. (1).

Hur allvarlig är kronisk HBV-infektion?

Cirka 25% av personer som blir kroniskt infekterade under barndomen och 15% av dem som blir kroniskt infekterade efter barndomen dör i förtid av cirros eller levercancer, och majoriteten förblir asymtomatiska fram till början av cirros eller slutstadiet leversjukdom (13, 14).

Hur sannolikt är HBV-infektion att bli kronisk?

Risken för kronisk infektion varierar beroende på ålder vid infektion och är störst bland små barn. Cirka 90% av spädbarnen och 25% — 50% av barnen i åldrarna 1—5 år kommer att förbli kroniskt infekterade med HBV. Däremot återhämtar sig ungefär 95% av de vuxna helt från HBV- infektion och blir inte kroniskt infekterade (10).

Hur behandlas HBV-infektion?

Vid akut infektion finns ingen medicinering tillgänglig; behandlingen är stödjande.

För kronisk infektion finns flera antivirala läkemedel tillgängliga (16). Personer med kronisk hepatit B- infektion kräver koppling till vård med regelbunden övervakning för att förhindra leverskador och/eller hepatocellulärt karcinom. American Association for the Study of Leversjukdomar (AASLD) praxis riktlinjer för behandling av kronisk hepatit Bhar publicerat praxis riktlinjer för behandling av kronisk hepatit B.

Vad är HBV-reaktivering?

HBV- reaktivering är det plötsliga återkomsten eller ökningen av HBV- DNA hos en patient med tidigare inaktiv eller löst hepatit B. Det åtföljs ofta av en blossa i sjukdomsaktivitet med förhöjning av leverenzymer med eller utan symtom, och kan vara svår, vilket resulterar i dödsfall (17).

Vem löper störst risk för HBV-reaktivering?

Patienter med högsta risk för HBV- reaktivering:

Patienter som genomgår kemoterapi med cancer

Patienter som tar immunosuppressiv behandling, inklusive

Rituximab och andra läkemedel som riktar sig mot B- lymfocyter (svart låda varning)

Höga doser steroider

Anti- TNF medel

Patienter med HIV- infektion som har avbrutit behandlingen med HBV- aktiva antivirala läkemedel

Patienter som genomgår organ- eller benmärgstransplantation

Patienter som samtidigt är infekterade med HCV

HBV kan också återaktivera spontant.

För mer information om risk, övervakning och förebyggande av HBV- reaktivering, se American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Prevention and Treatment of Hepatit B Virus Reaktivering Under immunosuppressiv Drug Therapyoch AGA Institutets riktlinjer för reaktivering av hepatit B (HBVR):för kliniskt beslutsstöd. Liknande riktlinjer från European Association for the Study of leversjukdom (EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatit B-virusinfektion. Journal of Hepatology 2017; 67:370 —398. )

Är patienter som genomgår behandling för HCV i riskzonen för HBV- reaktivering?

På grund av de senaste rapporterna om HBV- reaktivering hos patienter med samtidig HCV som får direktverkande antiviral behandling (DAA) för HCV, bör alla patienter som initierar HCV DAA- behandling testas för HBV med HBsAg, anti- HBs och anti- Hbc. Personer som testar positivt för HBsAg och/eller anti- HBc bör övervakas under behandling med HCV. Mer information om behandling av patienter med samtidig HBV/HCV finns på http://hcvguidelines. org/och https://www. Aasld. org/publikationer/praxis-riktlinjer-0.


Hepatit B Serologi

Var kan jag lära mig i detalj om HBV serologi?

Riktlinjer erbjuder en online-utbildning som täcker hepatit B-serologi.

Vad betyder de olika serologiska markörerna för hepatit B?

Hepatit B ytantigen (HBsAg): Förekomsten av HBsAg, ett protein på ytan av HBV, indikerar att personen är smittsam. Det kan detekteras i höga nivåer i serum under akut eller kronisk HBV-infektion. Kroppen producerar normalt antikroppar mot HBsAg som en del av det normala immunsvaret mot infektion. HBsAg är antigenet som används för att tillverka hepatit B- vaccin.

Hepatit B ytantikropp (anti-HBs): Förekomsten av anti- HBs tolkas i allmänhet som ett tecken på återhämtning och immunitet mot HBV- infektion. Anti-HBs utvecklas också hos en person som framgångsrikt har vaccinerats mot hepatit B.

Total hepatit B kärnantikropp (anti-HBc): Visas vid symtomdebut vid akut hepatit B och kvarstår för livet. Förekomsten av anti-HBc indikerar tidigare eller pågående infektion med HBV i en odefinierad tidsram.

IgM-antikropp mot hepatit B kärnantigen (IgM anti-HBc): Positivitet indikerar nyligen infektion med HBV (≤6 månader). Dess närvaro indikerar akut infektion.

Hepatit B e antigen (HBeAg): Förekomsten av HBeAg indikerar att viruset replikerar och att den infekterade personen har höga nivåer av HBV. HBeAg är en utsöndrad produkt av nukleokapsidgenen av HBV som finns i serum under akut och kronisk hepatit B.

Hepatit B e antikropp (HBeAB eller anti- HbE): Spontan omvandling från e antigen till e antikropp (en förändring som kallas serokonversion) är en prediktor för långtidsclearance av HBV hos patienter som genomgår antiviral behandling och indikerar lägre nivåer av HBV. HBeAb produceras tillfälligt av immunsystemet under akut HBV- infektion eller konsekvent under eller efter en virusreplikation..

HBV DNA: HBV DNA-koncentration korrelerar med nivåer av HBV- viruspartiklar. HBV-DNA mäts som IE/ml eller kopior/ml med polymeraskedjereaktionstest. HBV viralt DNA kan detekteras och kvantifieras i serum. Flera kommersiella analyser kan detektera och kvantifiera HBV-DNA, vissa gränser så låga som 10 IE/ml.

Hur tolkar jag serologiska testresultat för hepatit B?

Följande tabell ger tolkningar av olika kombinationer och resultat av serologiska hepatit B markörer.

Antikropps- och antigenbiomarkörer för hepatit B- infektion (6)

Tabell. Antikropps- och antigenbiomarkörer för hepatit B Infektion

positiv

Kliniskt tillstånd HBsAg Total anti-HBs Total anti-HB- effekt
Kronisk infektion Positiv   negativ länk till hepatit B-riktad vård
Akut positiva negativa positiva
(IgM Anti- HBc)
Länk till hepatit B -riktad vård
Löst infektion Negativ   Positiv rådgivning, återförsäkring
Immun- (immunisering) Negativ positiv negativ reassurance
Mottaglig
(aldrig infekterad och inga tecken på immunisering)
Negativ negativ negativ vaccinat* Isolerad kärnantikropp Negativ negativ positiv Beror påsituation*

Isolerad kärnantikropp kan vara ett resultat av:

Falskt positivt: upprepad testning krävs

Tidigare infektion: Ingen åtgärd behövs

OCcult HBV- infektion: måste vara känd om patienten någonsin blir immunsuppressiv eller ges kemoterapi eller behandlas med antiviral behandling mot hepatit C- virusinfektion. Överväg övervakning av HBV- DNA.

Passiv överföring till spädbarn födda till HBsAg-positiv mor: inga åtgärder behövs.

Hur lång tid tar det för blod att testa HBsAg-positivt efter exponering för HBV?

HBsAg detekteras i en infekterad persons blod i genomsnitt 4 veckor (intervall: 1—9 veckor) efter exponering för viruset. Ungefär 1 av 2 patienter kommer inte längre att vara smittsamma 7 veckor efter symtomdebut, och alla patienter som inte förblir kroniskt infekterade kommer att vara HBsA- negativa 15 veckor efter symtomdebut (12).


Hepatit B Vaccination

Vem ska vaccineras mot hepatit B?

Den rådgivande kommittén för immunisering Practices (ACIP) rekommenderar att följande personer får hepatit B vaccination:

Alla spädbarn

Ovaccinerade barn i åldern <19 år

Personer som löper risk för infektion genom sexuell exponering

Sex partner till hepatit B ytantigen ( HbsAg) —positiva människor

Sexuellt aktiva människor som inte är i ett långsiktigt, ömsesidigt monogamt förhållande (exempelvis personer med mer än en sexpartner under de senaste 6 månaderna)

Personer som söker utvärdering eller behandling för en sexuellt överförbar infektion

Män som har sex med män

Människor som riskerar att drabbas av infektion genom perkutan eller slemhinneexponering för blod

Nuvarande eller nyligen genomförd injektion -narkotikamissbrukare

Hushållskontakter för personer som är HBsAG-positiva

Invånare och personal i anläggningar för utvecklingshinder

Hälso- och sjukvårdspersonal med rimligen förväntad risk för exponering för blod eller blodförorenade kroppsvätskor

Hemodialys patienter och predialys, peritonealdialys och hemdialyspatienter

Personer med diabetes i åldern 19—59 år; personer med diabetes i åldern ≥60 år efter beslut av den behandlande kliniker

Internationella resenärer till länder med höga eller mellanliggande nivåer av endemisk hepatit B virus (HBV) infektion (HBsAg prevalens ≥ 2%)

Personer med hepatit C-virusinfektion

Personer med kronisk leversjukdom (inklusive, men inte begränsat till, personer med cirros, fettleversjukdom, alkoholhaltig leversjukdom, autoimmun hepatit och ett alaninaminotransferas [ALT] eller aspartat HIV Personer som

sitter fängslade Alla andra personer som söker

skydd mot HBV-infektion

Rekommenderas mot hepatit B-

vaccination i vissa miljöer?

Ja, ja. I vissa vård-, utvärderings- eller behandlingsmiljöer har en stor andel klienter kända riskfaktorer för HBV- infektion. ACIP rekommenderar universell vaccination av vuxna som får vård i dessa miljöer, inklusive:

sexuellt överförbara sjukdomar behandlingsanläggningar,

hiv-test- och behandlingsanläggningar,

anläggningar som tillhandahåller drogmissbruk behandling och förebyggande tjänster,

hälsovårdsinställningar riktade tjänster till injektionsmissbrukare,

kriminalvårdsinrättningar,

hälsovårdsinställningar som riktar sig till män som har sex med män,

kroniska hemodialysinrättningar och program för njursjukdomar i slutstadiet

samt institutioner och daghem för personer med utvecklingshinder.

Vilka är hepatit B-vacciner licensierade för användning i Sverige?

Tre singelantigenvacciner och två kombinationsvacciner är för närvarande licensierade i Sverige.

Engerix-B

® RECOMBIVAX

HB® HEPLISAV-B

kombinationsvacciner

PEDARIX®: Kombinerad hepatit B, difteri, stelkramp, acellulär pertussis (DTap) och inaktiverat poliovirus (IPV) vaccin. Kan inte administreras före 6 veckors ålder eller efter 7 års ålder.

TWINRIX®: Kombinerat vaccin mot hepatit A och hepatit B. Rekommenderas för personer i åldern ≥18 år som löper ökad risk för både HAV- och HBV- infektioner.

Vilka är de rekommenderade scheman för hepatit B-vaccination?

Vaccinationsschemat som oftast används för barn och vuxna är tre intramuskulära injektioner, den andra och tredje dosen administreras vid 1 och 6 månader efter den första dosen. Alternativa scheman har godkänts för vissa vacciner och/eller populationer. En ny formulering, Heplisav-B (HepB-CPG), tillverkad av Dynavax, är godkänd för två doser 1 månads mellanrum.

Barn och ungdomar immuniseringsscheman

Vuxenimmuniseringsschema

Vad är de rekommenderade doserna av hepatit B- vacciner?

Heplisav-

Rekommenderade doser av för närvarande godkända beredningar av hepatit B- vaccin, efter åldersgrupp och vaccintyp
Age Group Engerix- vaccin
  Engerix- B B Pediarix Twinrix§
Dos
(μg)
· Vol (ml) Dos
(μg)
· Vol (ml)
Dos
(μg)
Vol (ml)
Dos
(μg)≤Vol
(ml) Dos
(μg)≤Vol
(ml)
Spädbarn (<1 år) 5 0. 5 10 0. 5     10 0. 5 NA** NA
Barn (1—10 år) 5 0. 5 10 0. 5     10 0. 5 NA NA
Ungdomar 11—15 år 10†† 1. NA NA

 

      NA NA NA NA
11—19 år 5 0. 5 10 0. NA     NA NA NA NA Vuxna
(≥18 år)

 

        20 0. 5     20§ 1
Vuxna (≥20 år) 10 1 20 1 20 0. 5   NA 20§ 1
Hemodialyspatienter
och andra personer med
nedsatt immunförsvar
<20 år§§ 5 0. 5 10 0. 5 20 0.
NA

 

NA   NA
≥20 år

 

40¶÷ 1 40*** 2. 0 20 0. NA NA NA NA NA

Kombinerat hepatit B, difteri, stelkramp, acellulär pertussis adsorberat, inaktiverat poliovirusvaccin. Detta vaccin kan inte administreras vid födseln, före 6 veckors ålder eller vid ≥7 års ålder.
§ Kombinerat vaccin mot hepatit A och hepatit B. Detta vaccin rekommenderas för personer i åldern ≥18 år som löper ökad risk för både hepatit B- virus och hepatit A- virusinfektioner.
Rekombinant hepatit B ytantigenproteindos.
** Inte tillämpligt.
†† Vuxenformulering administrerad enligt ett 2-dosschema.
§§ Högre doser kan vara mer immunogena, men inga specifika rekommendationer har gjorts.
¶Dialysformulering administrerad enligt ett 3-dosschema vid 0, 1 och 6 månader.
*** Två 1. 0 ml doser administrerade på ett ställe, med 4 doser vid 0, 1, 2 och 6 månader.

Vem ska inte få hepatit B-vaccin?

Den som har fått en allvarlig allergisk reaktion mot en tidigare dos av hepatit B- vaccin, en komponent i hepatit B- vaccinet eller jäst bör inte få hepatit B- vaccin. När hepatit B vaccin administreras som en del av ett kombinationsvaccin, bör kontraindikationer för andra vacciner kontrolleras.

Kan en patient få den första dosen hepatit B-vaccin från en tillverkare och efterföljande doser från en annan tillverkare?

Ja, men när det är möjligt bör samma tillverkares vacciner användas för att slutföra serien. Vaccination ska dock inte skjutas upp när tillverkaren av det tidigare administrerade vaccinet är okänt eller när vaccinet från samma tillverkare inte är tillgängligt.

Data är begränsade om säkerhets- och immunogenicitetseffekterna när HepB- CPG byts ut med HepB-vacciner från andra tillverkare. HepB-vaccinserien med 2 doser gäller endast när båda doserna i serien består av HepB- cpg. Serien bestående av en kombination av 1 dos Hepb- CPG och ett vaccin från en annan tillverkare bör bestå av totalt 3 vaccindoser och bör hålla sig till 3-dosschemat minsta intervall på 4 veckor mellan dos 1 och 2, 8 veckor mellan dos 2 och 3 och 16 veckor mellan dos 1 och 3. Doser som administreras vid mindre än minimiintervallet bör upprepas. En serie innehållande 2 doser Hepb- CPG administrerat med minst 4 veckors mellanrum är dock giltig, även om patienten fick en annan dos från en annan tillverkare. (18)

Om doserna av hepatit B-vaccin avbryts, behöver vaccinserien startas om?

Ingen. Serien behöver inte startas om, men följande bör övervägas:

Om vaccinserien avbröts efter den första dosen ska den andra dosen administreras så snart som möjligt..

Den andra och tredje dosen ska separeras med ett intervall på minst 8 veckor.

Om endast den tredje dosen är försenad ska den administreras så snart som möjligt.

Är det skadligt att administrera en extra dos hepatit B- vaccin eller att upprepa hela vaccinserien om det inte finns någon dokumentation av vaccinationshistorik?

Ingen. Vid behov är administrering av extra doser av singelantigen hepatit B-vaccin inte skadligt.

Kan hepatit B- vaccin administreras samtidigt med andra vacciner?

Ja, ja. Det finns inga tecken på interferens med antikroppssvaret när hepatit B- vaccin har administrerats samtidigt med andra vacciner. Separata kroppsställen och sprutor bör användas för samtidig administrering av injicerbara vacciner.

Hur länge varar skyddet mot hepatit B-vaccin?

Studier visar att immunologiskt minne förblir intakt i minst 30 år hos friska personer som initierade hepatit B vaccination vid >6 månaders ålder. Vaccinet ger långvarigt skydd mot klinisk sjukdom och kronisk hepatit B- virusinfektion. Cellulär immunitet verkar kvarstå trots att antikroppsnivåerna kan bli låga eller sjunka under detekterbara nivåer. Bland vaccinerade kohorter som inledde hepatit B- vaccination vid födseln pågår långtidsstudier för att fastställa varaktigheten av vaccininducerad immunitet (19).

Varför ska ett spädbarn få hepatit B-vaccin vid födseln före sjukhusurladdning, även om modern är negativ för hepatit B ytantigen (HBsAg)?

Rådgivande kommittén för immunisering praxis rekommenderar att alla spädbarn får hepatit B-vaccin vid födseln, oavsett moderns infektionsstatus. Spädbarn födda av HBV-infekterade mödrar behöver hepatit B- vaccin och hepatit B-immunglobulin (HBIG) inom 12 timmar efter födseln för att skydda dem mot infektion. Eftersom fel eller förseningar i testning, rapportering och dokumentering av moderns HBsAg- status kan och kan inträffa, fungerar administrering av den första dosen hepatit B- vaccin kort efter födseln till alla spädbarn som ett skyddsnät, vilket minskar risken för perinatal infektion när moderns HBsAg- status antingen är okänd eller felaktigt dokumenterade vid leverans. Initiering av hepatit B- vaccin vid födseln har också visat sig öka sannolikheten för ett barns fullbordande av vaccinserien enligt schema.

Ska gravida kvinnor testas för HBV?

Ja, ja. Kvinnor ska få HBsAg- test under varje graviditet, och de som är HBsAg- positiva bör ha HBV- DNA-test. AASLD (https://www. Aasld. org/publikationer/praxis- 0) tyder på att antiviral behandling ska ges till gravida kvinnor som testar HBsA- positiva för att minska perinatal HBV- överföring när moderns HBV- DNA är >200 000 IE/ ML (20).

Kan hepatit B-vaccin ges under graviditet eller amning?

Ja, ja. Hepatit B- vaccinet innehåller inget levande virus, så varken graviditet eller amning bör betraktas som en kontraindikation för vaccination av kvinnor. På grundval av begränsad erfarenhet finns det ingen uppenbar risk för negativa effekter på fosterutveckling när hepatit B- vaccin ges till gravida kvinnor. Under tiden kan ny HBV- infektion hos en gravid kvinna resultera i allvarlig sjukdom för modern och kronisk infektion för nyfödda. Gravida kvinnor som konstateras löpa risk för HBV- infektion under graviditeten ska vaccineras och rådges om andra metoder för att förebygga HBV- infektion. Gravida kvinnor kan löpa ökad risk för hepatit B om de

har haft mer än en sexpartner under de senaste 6 månaderna,

utvärderas eller behandlas för en sexuellt överförbar infektion,

har haft nyligen eller aktuellt injektionsmissbruk eller har haft ett HBsA- positivt kön partner.

Kan hepatit B-vaccin ges till personer med nedsatt immunförsvar, till exempel personer på hemodialys eller personer med hiv?

Ja, ja. Även om en större vaccindos krävs för att inducera skyddande antikropp hos patienter med hemodialys. Större doser eller extra doser kan också vara nödvändiga för andra personer med nedsatt immunförsvar. Serologisk testning av hemodialyspatienter och andra personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas 1—2 månader efter administrering av slutdosen i primärvaccinserien för att fastställa behovet av revaccination. Detaljerad vägledning om vaccination av hemodialyspatienter och andra personer med nedsatt immunförsvar finns tillgänglig från Advisory Committee on Immunisation Practices rekommendationer om vaccination av vuxna hepatit B pdf icon [40 sidor].

Kan hepatit B-vaccin ges efter exponering för HBV?

Ja, ja. Efter att en person har exponerats för HBV kan lämplig profylax, som ges så snart som möjligt men helst inom 24 timmar, effektivt förhindra infektion. Stöden för immunoprofylax efter exponering är hepatit B- vaccin, men under vissa omständigheter kommer tillägg av HBIG att ge ökat skydd (21, 22).

Ska människor testas för immunitet mot hepatit B innan de vaccineras?

Vuxna populationer med riskfaktorer för överföring av HBV eller som löper risk för HBV- reaktivering bör genomgå fullständig serologisk testning (HBsAg, anti-HBs och anti-HBc) så att de kan rådges, vaccineras och/eller kopplas till vård och behandling. (Se avsnittet ”Vem ska screenas för HBV? för personer som ska få testning före vaccination).

Den första vaccindosen ska administreras omedelbart efter det att blodprovet samlats in för serologisk testning. Vaccinering av personer som är immuna mot HBV-infektion på grund av nuvarande eller tidigare infektion eller vaccination är inte skadligt och ökar inte risken för biverkningar.

För personer som är fast beslutna att vara HBsAg negativa krävs ingen ytterligare åtgärd. Personer med positivt HBsAg ska remitteras till en specialist på behandling av hepatit B- infektion och få ytterligare serologisk utvärdering, förebyggande rådgivning och utvärdering för antiviral behandling (se Hantering av HBsA- positiva personer). Personer som är anti- HBC- positiva bör rådges om sin tidigare exponering för HBV och potentiell risk för HBV- reaktivering.

Finns det någon fördel eller risk med att vaccinera en person som har smittats med HBV?

Personer som redan har smittats med HBV kommer inte att få någon nytta av vaccination. Det finns dock ingen risk för en tidigare smittad person som får vaccination.

Vem ska få postvaccinationstest?

Testning av immunitet rekommenderas endast för personer vars efterföljande kliniska behandling beror på kunskap om deras immunstatus, inklusive

spädbarn födda till HBsAg-positiva mödrar; hälso- och sjukvårdspersonal och arbetstagare med hög risk för fortsatt perkutan eller slemhinneexponering för blod eller kroppsvätskor.

kronisk hemodialys patienter, personer med HIV, andra personer med nedsatt immunförsvar (exempelvis hematopoietiska stamcellstransplantationsmottagare eller personer som får kemoterapi), och sexpartner till personer med kronisk HBV- infektion.

När ska testning efter vaccination göras hos spädbarn födda till HBsAg-positiva mödrar?

För spädbarn födda till HBsA- positiva mödrar ska testning efter vaccination utföras 1—2 månader efter avslutad ≥3 doser av en licensierad serie hepatit B vaccin. Testning ska inte utföras före 9 månaders ålder för att undvika påvisande av anti- HBs från hepatit B immunglobulin (HBIG) administrerat under spädbarnsåldern och för att undvika påvisande av HBsAg från vaccinet (HBsAg kan vara övergående positivt under 1—18 dagar efter vaccination). Testning vid 9 månader eller senare maximerar också upptäckten av sen HBV-infektion.

Kan anti- HBs nivåer efter vaccination minska över tid?

Ja, ja. Efter vaccination minskar anti- HBs nivåerna över tid. Anti-HBs ≥10 mIU/ml anses vara ett korrelerat av vaccininducerat skydd för personer som har genomfört en godkänd vaccinationsserie. Immunkompetenta personer som uppnår en anti- HBs- nivå ≥10 mIU/ ml 1—2 månader efter avslutad hepatit B- vaccinserie förblir skyddade, även om anti- HBs nivåer sjunker till <10 mIU/ ml efter den tiden (förmodligen på grund av ihållande cellulär immunitet).

Rekommenderas boosterdoser av hepatit B- vaccin?

Boosterdoser av hepatit B- vaccin rekommenderas endast under vissa omständigheter.

Patienter med hemodialys: Om årliga tester för antikropp mot hepatit B ytantigen (anti- HBs) visar en minskning till <10 MLU/ ml, bör en boosterdos ges.

Andra personer med nedsatt immunförsvar, inklusive personer med hiv, hematopoetiska stamcellstransplantationsmottagare och personer som får kemoterapi: Behovet av boosterdoser har inte fastställts. När anti- HBs- nivåerna sjunker till <10 mIU/ ml, bör årliga anti- HBs- tester och boosterdoser övervägas för personer med pågående exponeringsrisk.. Personer med normal immunstatus som har vaccinerats, boosterdoser rekommenderas inte.

Senaste av Blog