Hepatit A Frågor och svar för hälso- och sjukvårdspersonal

15 min läsning

Hepatit A Frågor och svar för vårdpersonal

Översikt och statistik

Vad är diagnoskriterieren för akut hepatit A?

Kliniska kriterier
En akut sjukdom med diskret insättande av något tecken eller symptom som överensstämmer med akut viral hepatit (exempelvis feber, huvudvärk, sjukdomskänsla, anorexi, illamående, kräkningar, diarré, buksmärta eller mörk urin)OCH
a) gulsot eller förhöjda totala bilirubinnivåer ≥ 3. 0 mg/dl, ELLER
b) förhöjda serumalaninaminotransferas (ALAT) > 200 IE/L,
OCH
c) frånvaron av en mer sannolik diagnos

Laboratoriekriterier för diagnos
Bekräftande laboratoriebevis:

 • Immunoglobulin M (IgM) antikropp mot hepatit A-virus ( Anti-HAV) positiv,

ELLER

 • Nukleinsyraamplifiering test (NAAT; såsom polymeraskedjereaktion [PCR] eller genotypning) för hepatit A virus RNA-positiv

klassificering — Bekräftat

 • ett fall som uppfyller de kliniska kriterierna och är IgM Anti-HAV positiv,
 • ELLER ett fall som har hepatit A virus RNA detekteras av NAAT (såsom PCR eller genotypning),
 • ELLER ett fall som uppfyller de kliniska kriterierna och förekommer hos en person som haft kontakt (exempelvis hushåll eller sexuell) med laboratoriebekräftad hepatit Ett fall 15-50 dagar före symtomdebut.

§ Och inte på annat sätt utesluts av IgM Anti- HAV eller NAAT för testning av hepatit A-virus som utförts i ett folkhälsolaboratorium.

Hur lär jag mig mer om hepatit A serologi?

Riktlinjer erbjuder en online-utbildning som täcker hepatit A serologi.

Hur vanligt är hepatit A i Sverige?

År 2017 rapporterades totalt 3 366 fall av hepatit A i Sverige, men på grund av underrapportering är det faktiska antalet fall sannolikt omkring 6 700 hepatit A (1).. Incidensen minskade mer än 95% från 1995 till 2011 och ökade sedan med 140% från 2011 till 2017. År 2017 började stora person-till-person-utbrott inträffa.

Figur 2. 1. Faktisk antal fall av hepatit A som inlämnats till Riktlinjer av stater och uppskattat* antal hepatit A-fall — USA, 2010—2017.

Hur överförs hepatit A-viruset (HAV)?

 • Person-till-person överföring via fekal-oral väg (i. e. , intag av något som har förorenats med avföring från en smittad person) är det primära sättet för HAV överföring i Sverige. Infektioner i Sverige beror främst på resor till ett annat land där hepatit A-virusöverföring är vanligt, nära personlig kontakt med smittade personer, kön bland män som har sex med män och beteenden i samband med injektionsmissbruk. (1,2)
 • Exponering för kontaminerade livsmedel eller vatten kan orsaka vanliga utbrott och sporadiska fall av HAV- infektion. Okokta livsmedel som är förorenade med HAV kan vara en källa till utbrott, liksom kokta livsmedel som inte upphettas till temperaturer som kan döda viruset under beredningen (i. e. , 185 grader F [>85 grader C] i en minut) och livsmedel som är kontaminerade efter tillagning, såsom förekommer vid utbrott i samband med smittade livsmedelshanterare (3—5). Vattenburna utbrott är sällsynta i utvecklade länder med ordentligt underhållna sanitära anläggningar och vattenförsörjning (6). I USA är det osannolikt att översvämningar orsakar utbrott av smittsamma sjukdomar, och utbrott av HAV orsakade av översvämningar har inte dokumenterats (se Översvämningsvatten efter katastrof eller nödsituation)..

Vem löper ökad risk att få hepatit A-virus (HAV) infektion?

 • Personer med direkt kontakt med personer som har hepatit A
 • Resenärer till länder med hög eller mellanliggande endemicitet HAV infektion
 • Män som har sex med män
 • Användare av injektions- och icke-injektionsläkemedel
 • Personer med koagulationsfaktor störningar
 • Personer arbetar med icke-mänskliga primater
 • Hushållsmedlemmar och andra nära personliga kontakter med adopterade barn som nyligen anländer från länder med hög eller mellanliggande hepatit A endemicitet

(Förebyggande av hepatit A genom aktiv eller passiv immunisering Rekommendationer från den rådgivande kommittén för Immunisering Praktik [ACIP]; Förebyggande av hepatit A genom aktiv eller passiv immunisering: Rekommendationer från rådgivande kommittén för immunisering praxis)

Vilka är tecken och symtom på hepatit A-virus (HAV) infektion?

Bland äldre barn och vuxna är infektion typiskt symptomatisk. Symtom uppträder vanligtvis plötsligt och kan inkludera följande:

 • Feber
 • Trötthet
 • Förlust av aptit
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Buksmärta
 • Mörk urin
 • Diarré
 • Lerfärgad avföring
 • Ledsmärta
 • Gulsot

De flesta (70%) av infektioner i barn yngre än 6 år inte åtföljs av symtom. När symtom föreligger har små barn vanligtvis inte gulsot; de flesta (> 70%) äldre barn och vuxna med HAV- infektion har detta symptom (7,8).

När symptom uppstår, hur länge håller de?

Symptom på hepatit A varar vanligtvis mindre än 2 månader, även om 10% — 15% av de symptomatiska personerna har förlängd eller skov sjukdom i upp till 6 månader (9—13).

Vad är inkubationstiden för hepatit A-virus (HAV)?

Den genomsnittliga inkubationstiden för HAV är 28 dagar (intervall: 15—50 dagar) (6,14—15).

Hur länge överlever hepatit A-virus (HAV) utanför kroppen?

HAV kan leva utanför kroppen i månader, beroende på miljöförhållandena.

Hur dödas hepatit A-viruset (HAV)?

I förorenade livsmedel dödas HAV när den utsätts för temperaturer på >185 grader F (>85 grader C) i 1 minut. Viruset kan dock fortfarande spridas från lagad mat som är förorenad efter tillagning. Frysning inaktiverar inte HAV.

Tillräcklig klorering av vatten, som rekommenderas i Sverige, dödar HAV som kommer in i den kommunala vattenförsörjningen (5,16—17). Överföring av HAV från exponering för förorenat vatten anses vara sällsynt.

Kan hepatit A bli kronisk?

Ingen. Hepatit A blir inte kronisk.

Kan personer bli återinfekterade med hepatit A?

Ingen. IgG-antikroppar mot HAV, som uppträder tidigt under infektionens gång, ger livslångt skydd mot sjukdomen (10).

Hur förhindras HAV infektion?

Vaccination med hela tvådosserien hepatit A vaccin är det bästa sättet att förhindra HAV- infektion. Hepatit A-vaccin har licensierats i Sverige för användning hos personer 1 år och äldre. Ytterligare vägledning finns i ACIP:s rekommendationer.

Immunglobulin kan ge kortsiktigt skydd mot hepatit A, både före och efter exponering. Immunglobulin måste administreras inom 2 veckor efter exponering för maximalt skydd. Ytterligare vägledning finns i MMWR: Uppdaterade doseringsinstruktioner för immunglobulin (humant) GamaStan S/D för hepatit A virusprofylax.

Med tanke på att viruset överförs via fekal-oral väg, är god handhygien — inklusive handtvätt efter användning av badrummet, byte av blöjor och innan du lagar mat — integrerad för att förebygga hepatit A.

Hepatit A Vaccination

Vem ska vaccineras mot hepatit A?

Den rådgivande kommittén för immunisering praxis (ACIP) rekommenderar att följande personer vaccineras mot hepatit A:

 • Alla barn i åldern 1 år,
 • Personer med instabil bostad eller upplever hemlöshet
 • Personer med ökad risk för infektion,
 • Personer som har ökad risk för komplikationer från hepatit A, och
 • varje person som vill få immunitet (skydd).

  Barn

  ACIP rekommenderar att alla barn i Sverige får hepatit A-vaccin vid 1 års ålder (12-23 månader) för att undvika störningar av passiv moderns anti-HAV som kan förekomma under det första levnadsåret. I USA kan barn som inte vaccineras vid 2 års ålder vaccineras vid efterföljande besök. Vaccination kan övervägas för barn 2 till 18 år och för alla som vill ha skydd mot hepatit A-infektion. Boosterdoser rekommenderas inte.

Personer med ökad risk för hepatit A-infektion

 • Personer som reser till eller arbetar i länder som har hög eller mellanliggande endemicitet av hepatit A. Personer som reser till utvecklingsländer löper hög risk för hepatit A, även de som reser till stadsområden, bor på lyxhotell, och de som rapporterar att de upprätthåller god handhygien och är försiktiga med vad de dricker och äter (se avsnittet om hepatit A i den gula boken för mer information).
 • Män som har sex med män. Män som har sex med män bör vaccineras.
 • Användare av injektions- och icke-injektionsläkemedel. Personer som använder injektions- och icke-injektionspreparat ska vaccineras.
 • Personer som har yrkesrisk för infektion. Personer som arbetar med HAV-infekterade primater eller med HAV i ett forskningslaboratorium bör vaccineras. Inga andra grupper har visat sig löpa ökad risk för HAV- infektion på grund av exponering i arbetet.
 • Personer som har kronisk leversjukdom. Personer med kronisk leversjukdom som aldrig har haft hepatit A bör vaccineras, eftersom de har en högre sannolikhet att ha fulminant hepatit A (i. e. , snabb insättande av leversvikt, vilket ofta leder till döden). Personer som antingen väntar på eller har fått levertransplantationer bör också vaccineras.
 • Personer som har störningar i koagulationsfaktorn. Personer som aldrig har haft hepatit A och som administreras koagulationsfaktorkoncentrat, särskilt preparat som behandlats med lösningsmedel, bör vaccineras.
 • Hushållsmedlemmar och andra nära personliga kontakter med adopterade barn som nyligen anländer från länder med hög eller mellanliggande hepatit A-endemicitet. Tidigare ovaccinerade personer som förväntar sig nära personlig kontakt (exempelvis hushållskontakt eller regelbunden barnpassning) med en internationell adoptee från ett land med hög eller mellanliggande endemicitet under de första 60 dagarna efter adopteens ankomst till USA bör vaccineras. Den första dosen av 2-dos hepatit A vaccin ska administreras så snart antagningen är planerad, helst 2 eller flera veckor före ankomsten av den antagna läkaren..
 • Personer med direkt kontakt med personer som har hepatit A. Personer som nyligen har exponerats för HAV och som inte tidigare har fått hepatit A-vaccin ska vaccineras.

Vilka hepatit A-vacciner är licensierade för användning i Sverige?

Två singelantigen hepatit A-vacciner och ett kombinationsvaccin är för närvarande licensierade i Sverige. Alla är inaktiverade vacciner.

Enkelantigen hepatit A vacciner

 • HAVRIX® (tillverkad av GlaxoSmithKline) pdf-ikon [PDF — 16 sidor]
 • VAQTA® (tillverkad av Merck & Co. , Inc)

Kombinationsvaccin

 • TWINRIX® (tillverkat av GlaxoSmithKline): Kombinerad hepatit A (i en lägre dos än singelantigenformuleringar) och hepatit B-vaccin.

Vilka doser och scheman för hepatit A-vacciner?

HAVRIX ® 1

Åldersdos(ELISA- enheter)Volym (ml)nr.Schema (mos)
12 mos—18 år7200. 520,6—12
≥19 år1 4401. 020,6- 12

Hepatit A- vaccin, inaktiverat, GlaxoSmithKline.
Enheter för enzymbundna immunosorbentanalys.
0 månader representerar tidpunkten för initialdosen; efterföljande siffror representerar månader efter den initiala dosen.

VAQTA ® 1

Åldersdos(U. )Volym (ml)nr.Schema (mos)
12 mos—18 år250. 520,6-18
≥19 år501. 020,6- 18

hepatit A vaccin, inaktiverat, Merck & Co. , Inc.
Enheter.
0 månader representerar tidpunkten för initialdosen; efterföljande siffror representerar månader efter den initiala dosen.

TWINRIX ® 1 (HepAhepB) Vaccinschema (rekommenderas ej för profylax efter exponering)

Åldersdos(ELISA- enheter)Volym (ml)nr. av doserSchema
≥ 18 år7201. 030, 1, 6 mos
≥ 18 år7201. 040, 7, 21—30 dagar + 12 mos

Kombinerat hepatit A och hepatit B vaccin, inaktiverat GlaxoSmithKline.
Enheter för enzymbundna immunosorbentanalys.

Detta schema med 4 doser gör det möjligt för patienter att få 3 doser på 21 dagar; detta schema används före planerad exponering med kort varsel och kräver en fjärde dos vid 12 månader

Hur länge varar skyddet mot hepatit A-vaccin?

Den exakta varaktigheten av skyddet efter vaccination är okänd. Anti- HAV har visats kvarstå i minst 20 år hos vuxna som administrerats inaktiverat vaccin som barn med tredosschemat (18), och anti- HAV persistens på minst 20 år har också visats bland personer som vaccinerats med tvådosschema som vuxna (20).. Detekterbara antikroppar uppskattas kvarstå i 40 år eller längre baserat på matematisk modellering och anti-HAV kinetiska studier (19, 20).

Kan hepatit A vaccin administreras samtidigt med andra vacciner?

Ja, ja. Hepatit B, difteri, poliovirus (oralt och inaktiverat), stelkramp, tyfus (oralt och intramuskulärt), kolera, japansk encefalit, rabies och gula febervacciner kan ges samtidigt som hepatit A vaccin ges, men på ett annat injektionsställe (21, 22—24).. I studier på små barn påverkade samtidig administrering av hepatit A- vaccin inte immunogeniciteten eller reaktogeniciteten hos difteri-tetanus-acellulär pertussis; inaktiverad polio; mässling, påssjuka, röda hund (MMR); hepatit B; och Haemophilus influenzae typ b- vacciner. (21, 25—26)

Kan en patient få den första dosen hepatit A-vaccin från en tillverkare och den andra (sista) dosen från en annan tillverkare?

Ja, ja. Resultat från flera studier tyder på att svaret hos vuxna som administrerats hepatit A vaccin enligt ett schema som blandade de två singelantigenvacciner som för närvarande är licensierade i Sverige var likvärdigt med det hos vuxna som vaccinerats enligt de licensierade scheman med det enda vaccinet (27—28 ).

Vad ska man göra om ett spädbarn får den första dosen hepatit A-vaccin vid en ålder yngre än 12 månader?

Även om ingen känd skada är förknippad med att hepatit A vaccin ges till spädbarn, kan den eller de doser av hepatit A vaccin som administrerats före 12 månaders ålder resultera i ett suboptimalt immunsvar, särskilt hos spädbarn med passivt förvärvad moderns antikropp (29—30).. Därför anses vaccin mot hepatit A vid <12 månaders ålder inte vara giltiga doser.

Tvådosserien hepatit A vaccin bör inledas med start minst 6 månader efter den sista ogiltiga dosen och när barnet är minst 1 år.

Vad ska man göra om den andra (sista) dosen av hepatit A-vaccin är försenad?

Den andra dosen ska ges så snart som möjligt. Även om den andra gör är försenad, behöver den första dosen inte upprepas.

Kan hepatit A vaccin ges under graviditet?

Ja, ja. Hepatit A- vaccin rekommenderas för gravida kvinnor med ytterligare medicinska tillstånd eller andra indikationer för hepatit A- vaccin. Se Vuxenimmuniseringsschema av medicinska och andra indikationer.

En nyligen genomförd genomgång av Vaccine Biverkningar Reporting System (VAERS) visade inte något avseende mönster för biverkningar hos gravida kvinnor eller deras spädbarn efter vaccination med hepatit A (HAVRIX, VAQTA) eller kombinerad hepatit A och B (TWINRIX) under graviditet. (31) Gravida kvinnor som riskerar att drabbas av HAV- infektion under graviditeten bör också rådges om alla alternativ för att förebygga HAV- infektion.

Kan hepatit A vaccin ges till personer med nedsatt immunförsvar (exempelvis personer på hemodialys eller personer med AIDS)?

Ja, ja. Eftersom hepatit A vaccin är inaktiverat behöver inga särskilda försiktighetsåtgärder vidtas vid vaccinering av personer med nedsatt immunförsvar.

Är det skadligt att administrera en extra dos hepatit A-vaccin eller att upprepa hela vaccinserien om det inte finns någon dokumentation av vaccinationshistorik?

Ingen. Vid behov är administrering av extra doser av hepatit A-vaccin inte skadligt.

Är det värt att administrera den första dosen hepatit A vaccin om tidpunkten för den andra dosen inte kan garanteras?

Ja, Det är inte känt hur länge skyddet mot en hepatit A vaccindos varar, men det har visats pågå i minst 10 år (32). En dos av engångsantigen hepatit A vaccin administrerat när som helst innan Internationell resa kan ge tillräckligt skydd för de flesta friska personer.

Bör preaccinationstest utföras innan administrering av hepatit A-vaccin ges?

För att minska kostnaderna för att vaccinera personer som redan är immuna mot hepatit A rekommenderas preaccinationstest endast hos vissa personer, specifika omständigheter för att minska kostnaderna för att vaccinera personer som redan är immuna mot hepatit A, inklusive:

 • Personer som är födda i geografiska områden. områden med hög eller mellanliggande prevalens av HAV infektion;
 • Äldre ungdomar och vuxna i vissa befolkningsgrupper (i. e. , amerikanska indianer, Alaska infödda och latinamerikaner); och
 • vuxna i grupper som har en hög förekomst av infektion (exempelvis injektionsmissbrukare).

Prevaccinationstester kan också vara motiverade för äldre vuxna. Beslutet att testa bör baseras på 1) den förväntade prevalensen av immunitet, 2) kostnaden för vaccination jämfört med kostnaden för serologisk testning och 3) sannolikheten för att testningen inte kommer att påverka inledandet av vaccinationen (32). Ytterligare information finns på: https://www. cdc. gov/mmwr/förhandsgranskning/mmwrhtml/rr5507a1. htm

Ska testning efter vaccination utföras?

Ingen. Testning efter vaccination är inte indicerat på grund av den höga frekvensen av vaccinsvar bland vuxna och barn. Dessutom är inte alla testmetoder som godkänts för rutinmässig diagnostisk användning i Sverige känsliga för att upptäcka låga men skyddande koncentrationer mot HAV efter vaccination. Ytterligare information finns på https://www. cdc. gov/mmwr/förhandsgranskning/mmwrhtml/rr5507a1. htm

Vilka grupper behöver INTE rutinmässig vaccination mot hepatit A?

 • Livsmedelsarbetare. Livsmedelsburna hepatit A-utbrott är relativt ovanliga i Sverige, men när de inträffar krävs intensiva folkhälsoinsatser för att bekämpa dem ..
 • Även om personer som arbetar som livsmedelshanterare har en avgörande roll i vanliga livsmedelsburna utbrott, löper de inte ökad risk för hepatit A på grund av sitt yrke. Hänsyn kan tas till vaccinering av arbetstagare som arbetar i områden där utbrott i hela samhället förekommer och där statliga och lokala hälsovårdsmyndigheter eller privata arbetsgivare fastställer att sådan vaccination är kostnadseffektiv.
 • Avloppsarbetare. I USA har inga arbetsrelaterade utbrott av hepatit A rapporterats bland arbetstagare som utsätts för avloppsvatten.
 • Hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvårdspersonal har inte ökad risk för hepatit A. Om en patient med hepatit A tas in på sjukhuset, kommer rutinmässiga försiktighetsåtgärder att förhindra överföring till sjukhuspersonalen.
 • Barn under 12 månader. På grund av den begränsade erfarenheten av vaccination mot hepatit A hos barn i denna åldersgrupp är vaccinet för närvarande inte licensierat för barn som är <12 månader.
 • Personal för barnomsorg. Frekvensen av utbrott av hepatit A är inte tillräckligt hög för att motivera rutinmässig hepatit A vaccination av personal. Hepatit A vaccination rekommenderas för alla barn vid 1 års ålder, inklusive barn som deltar i barndaghem.

Immunglobulin

Vad Immunglobulin produkt är licensierad i Sverige?

GamaStan™ S/D är den enda immunglobulin (IG) produkt som godkänts av U. S. Food and Drug Administration (FDA) för hepatit A- virusprofylax. GamaStan™ S/D (Grifols Therapeutics, Inc. , Research Triangle Park, North Carolina) är en steril, konserveringsfri lösning av IG för intramuskulär administrering och används för profylax mot sjukdom orsakad av infektion med hepatit A, mässling, varicella och röda hundvirus. S/D Mer information om GamaStan™ är tillgänglig från FDA pdf-ikonen [PDF — 8 sidor] .

Vilken dos av immunglobulin ska användas för pre- och postexponering av hepatit A – profylax?

I juli 2017 uppdaterades förskrivningsinformationen för GamaStan™ S/D. Ändringar gjordes i doseringsinstruktionerna för hepatit A pre- och postexponeringsprofylax indikationer på hepatit A. Dessa förändringar gjordes på grund av oro för minskad HAV- immunglobulin G antikroppsstyrka (anti- HAV IgG), sannolikt till följd av minskad prevalens av tidigare HAV- infektion bland plasmadonatorer, vilket ledde till minskande anti- HAV antikroppsnivåer i donatorplasma (36). Mer doseringsinformation finns i tabellen nedan och i uppdaterade doseringsinstruktioner för immunglobulin (humant) GamaStan S/D för hepatit A virusprofylax.

IndikationDos
Preexponering -profylax
Upp till 1 månad resa0. 1 ml/kg
Upp till 2 månaders resa0. 2 ml/kg
2 månaders resa eller längre0. 2 ml/kg (upprepa varannan månad)
Profylax efter exponering0. 1 ml/kg

Hepatit A och International Travel

Vem ska få skydd mot hepatit A före resor?

Alla mottagliga personer som reser till eller arbetar i länder som har höga eller mellanliggande nivåer av hepatit A ska vaccineras eller få immunglobulin (IG) innan de reser. Personer som reser till utvecklingsländer löper hög risk för hepatit A. Även de som reser till stadsområden, bor på lyxhotell, och de som rapporterar att de upprätthåller god handhygien och är försiktiga med vad de dricker och äter är i hög risk. För mer information om internationella resor och HAV, se Riktlinjer: s ressida på Riktlinjer: s resesida eller ACIP uppdaterade rekommendationer om förebyggande av hepatit A efter exponering för hepatit A-virus och i International Travelers (38)

Hur snart före internationella resor bör den första dosen av hepatit Ett vaccin ges?

Den första dosen hepatit A- vaccin ska administreras så snart resan övervägs.

För optimalt skydd bör personer med kronisk leversjukdom samt äldre vuxna (> 40 år), personer med nedsatt immunförsvar och personer med andra kroniska medicinska tillstånd som planerar att avvika till ett riskområde inom <2 veckor få den initiala dosen av vaccinet, och kan också samtidigt administrerad IG på ett separat anatomiskt injektionsställe (0. 1 ml/kg för resor upp till 1 månad; 0. 2 ml/kg för resor upp till 2 månader; upprepad dos på 0. 2 ml/kg varannan månad). (40—42) Information om dosering av immunglobulin och ytterligare information om hepatit A-vaccin och resor (37) finns tillgänglig.

Vad ska man göra om en resenär inte kan få hepatit A-vaccin?

Resenärer som är allergiska mot en vaccinkomponent, som väljer att inte ta emot vaccin eller som är <6 månader ska få en engångsdos immunglobulin som ger ett effektivt skydd mot hepatit A-virusinfektion i upp till 2 månader beroende på vilken dos som ges.

Information om dosering av immunglobulin finns tillgänglig Indikationer och doseringsrekommendationer

IndikationDos
Preexponeringsprofylax
Upp till 1 månad av resa0. 1 ml/kg
Upp till 2 månaders resa0. 2 ml/kg
2 månaders resa eller längre0. 2 ml/kg (upprepas varannan månad)

Vad bör göras för internationella resenärer <6 månaders ålder?

Eftersom hepatit A vaccin för närvarande inte är godkänt för användning i denna åldersgrupp rekommenderas immunglobulin. Information om immunglobulin dosering finns tillgänglig. Tvådoserna hepatit A vaccin bör inledas när barnet är minst 1 år.

Vad bör göras för internationella resenärer 6-11 månaders ålder?

Hepatit A vaccin ska ges till spädbarn i åldrarna 6—11 månader som reser utanför USA när skydd mot hepatit A rekommenderas. Denna vaccindos räknas inte mot 2-dosserien. Den 2-dos-HEPA-vaccinserien ska sedan initieras vid 12 månaders ålder (med vilket intervall som helst efter den dos som administrerats för internationell preexponeringsprofylax) enligt rutinmässigt, åldersanpassat vaccinschema.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!