Hållbarhet och förvaring av botox

Hållbarhet, förvaring och hantering av botox

Hållbarhet

Botox kan förvaras i upp till 5 dagar vid en temperatur kring 2°C – 8°C, efter beredning. Ur ett biologiskt perspektiv bör botox användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser användarens ansvar och botox ska normalt inte förvaras mer än 24 timmar vid 2°C-8°C.

Förvaring

Botox bör förvaras i kylskåp (2°C-8°C) eller i djupfryst tillstånd (-5°C till -20°C).

Beredning av botox

Beredning av injektionslösningen och färdigställande av injektionssprutan bör ske över pappershanddukar med plastunderlägg för att fånga upp eventuellt spill.

Botox får enbart lösas upp med steril fysiologisk NaCl-lösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska). Lämplig mängd spädningsvätska dras upp i en injektionsspruta.

Om olika flaskstorlekar av Botox används som del av en injektionsbehandling måste försiktighet iakttas så att korrekt mängd spädningsvätska används. Mängden spädningsvätska varierar mellan Botox 50 Allergan-enheter, Botox 100 Allergan-enheter och Botox 200 Allergan-enheter.

Då Botox förstörs (denatureras) av skumbildning eller häftig omrörning, skall spädningsvätskan sprutas in i injektionsflaskan försiktigt. Injektionsflaskan skall kasseras om den inte innehåller ett vakuum som drar lösningen in i injektionsflaskan. Färdigberedd Botox är en klar, färglös till svagt gul lösning utan partiklar. Före användning skall man kontrollera visuellt att den färdigblandade lösningen är en klar vätska som inte innehåller partiklar.

Om Botox ytterligare utspädes i en spruta för injektion i detrusorn, ska den användas omedelbart. Denna produkt är enbart avsedd för engångsbruk och all oanvänd lösning ska kasseras.

Använda injektionsflaskor

För säker destruktion skall oanvända injektionsflaskor spädas med en liten mängd vatten. Alla använda injektionsflaskor, sprutor och spill etc. skall autoklaveras. Om du inte använder botoxinjektionen så skall avfall hanteras enligt gällande anvisningar.