Filler och COVID-19 vaccination

2021-02-03
2 min läsning

COVID- 19- vaccinationer har påbörjats och diskussionen om biverkningar i form av reaktioner som kan uppstå vid föregående filler injektion har oroat både behandlare och kunder. Hudreaktioner efter COVID-19-vaccin, inkluderat lokal rodnad och svullnad, har förekommit bland de milda biverkningarna i alla fas 3-studier i hela studiegruppen. FDA meddelade att Moderna-vaccinet har givit reaktioner på filler efter vaccination hos tre patienter i deras försöksgrupp. Två av dessa patienter hade svullnad i ansiktet. En rapporterade fillerinjektion 6 månader före och den andra två veckor före vaccination; hos den tredje patienten som bara hade läppsvullnad var tidpunkten för den sista fillerinjektionen okänd.

Hur allvarliga var reaktionerna?

Alla reaktioner hanterades väl med läkemedel som ges vid allergisk reaktion så som kortison och antihistamin.

Hur skall vi tolka dessa reaktioner?

Två patienter även i placebogruppen i denna studie rapporterade också svullnad i ansiktet, vilket indikerar att andra möjliga faktorer förutom vaccinet eller filler kunde ha påverkat fallen i den experimentella vaccingruppen. Än så länge har inga liknande reaktioner ännu rapporterats med Pfizer BNT162b2 mRNA eller andra COVID-19-vacciner.

Uppskattningen av risk för biverkning och kunskap om en korsreaktivitet mot vaccin-filler är begränsad. Vi vet ej villen typ av filler som används hos patienter med reaktioner och frågan om tidigare filleranvändning är inte en del av rutinundersökningen. Därav finns det flera faktorer som gör det svårt att bedömma risken. Vi vet inte heller hur många som använt filler innan vaccination som ej reagerat.

Hur vanligt är det med immunologiska reaktioner vid filler användning?

Dermala filler som ger immunologiska reaktioner är sällsynta. De delas in i akut och fördröjda överkänslighetsreaktioner. För hyaluronbaserad filler rapporterades en global incidens på 0,8%. Akuta överkänslighetsreaktioner, inom några minuter efter injektionen, sk IG E-medierad reaktion, har en incidens på 0,42%. Denna allergiska reaktion utvecklas vanligtvis inom 48-72 timmar efter injektion. Det kan också förekomma som en senare reaktion, veckor till månader efter injektionen, med svullnad och rodnad vid injektionsstället. 

Finns de kunder som har en ökad risk för sådan reaktion?

Ännu är underlagen och kunskapen kring detta otillräckligt. De fall som dokumenterats är få och man har inga långtidsdata.

Men det skulle kunna finnas bakomliggande faktorer på genetisk nivå samt individuellt som spelar roll. Vi känner sedan tidigare till att vissa faktorer kan orsaka känslighet för hyaluronbaserad filler, så som tandbehandling, mediciner och i inflammatoriska/ infektiösa sjukdomar. Även hos personer utan känd historia av immunologiska riskfaktorer har ansiktssvullnad och knölbildning uppstått i samband med luftvägsinfektion inom 3 veckor från infektion.

Hur skall du som kund hantera vaccinationen?

Frågor har uppståt när patienter hört om potentiella reaktioner som väcker misstankar mot vaccination. Risken så här långt anses vara liten och följderna hanterbara. Vaccinationsprocessen är viktig för individ och samhällsnyttan. Det är en kritisk tidpunkt för folkhälsan i vårt samhälle.

För patienter med riskfaktorer för immunologisk reaktion kan procedurer planeras med ett tidsfönster för att minimera risken för reaktioner. Rimligt vore 4-8-veckors fönster mellan fillerinjektion och vaccination för allmänheten och kanske längre för dem med riskfaktorer: autoimmuna eller immunologiska störningar, kemoterapi eller immunmodulerande läkemedel och de som tidigare har haft känslighet för filler (tidigare uttalad och/ eller fördröjd svullnad).

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss