Definition av BMI, övervikt och fetma

Övervikt och fetma

Om man väger mer än vad som anses vara hälsosamt så är man överviktig. Om man väger mycket mer än vad som anses vara hälosamt så har man fetma. Body Massindex (BMI) används för att uppskatta hur mycket fett som finns i kroppen.

Vad är BMI (Body Mass Index)?

Body Massindex (BMI) är en persons vikt i kilo dividerat med kvadraten av längden i meter. Formeln för BMI är alltså:

BMI = vikt / längd2

BMI är egentligen inget exakt mått på mängden fett i kroppen. Det finns mer exakta metoder men BMI är absolut enklast och billigast och dessutom korrelerar BMI väl med andra, mer exakta, metoder.

Det intervall som är normalt BMI (18.5 – 24.9) är det BMI som är associerat med lägst risk för sjukdomar och död. Detta kallas “hälsosam vikt”. BMI under 18.5 anses vara för låg kroppsvikt (undervikt) och BMI över 24.9 anses vara övervikt. Fetma innebär att BMI är högre än 30.0. Fetma kan faktiskt indelas i ytterligare kategorier:

  • Klass 1 fetma: BMI 30 – 34.9
  • klass 2 fetma: BMI på 35 – 39.9
  • klass 3 fetma: BMI 40 eller högre.

Klass 3 fetma kategoriseras ibland som ”extrem” eller ”svår” fetma.

BMI kan användas som ett screeningverktyg (för typ 2 diabetes). Nedanstående tabell visar hur man kategoriserar utifrån BMI.

BMIKategori
under 18,5Underviktig
18,5 till 24,9Hälsosam vikt (normal vikt)
25,0 till 29,9Övervikt
30 eller högreFetma (obesitas)
40 eller högreKlass 3 fetma (obesitas)

Även om BMI inte ger ett exakt mått så korrelerar BMI mycket starkt med sjukdomar och riskfaktorer. Nedanstående bild visar hur BMI korrelerar med risken för att drabbas av typ 2 diabetes. Som framgår av bilden så stiger risken snabbt allteftersom BMI ökar.

Denna graf visar hur risken för typ 2 diabetes stiger allteftersom BMI stiger. Dessa värden är justerade för ålder, vilket innebär att effekten vi ser är är den som orsakas av BMI. Källor: Colditz et al: Ann. Intern. Med. 122, 481–486 (1995). 322 samt Chan et al: Diabetes Care 17, 961–969 (1994).