Biverkningar av botox

2019-12-02
7 min läsning

Allmänna biverkningar av Botox

Även om botulinumtoxin är livshotande anses små doser, som de som används vid applicering av Botox, säkra. Forskning visar att kosmetiska applikationer av Botox kan bära mindre risk än terapeutiska Botox injektioner mot sjukdomstillstånd, eftersom doserna är oftast mycket mindre.

En studie från 2005 fann att biverkningar var mer benägna att rapporteras vid terapeutisk användning. Detta kan vara relaterat till det underliggande tillståndet, eller det kan bero på att högre doser behövs för att behandla tillståndet. Ändå är den totala risken minimal, och Botox anses vara säker totalt sett. Du bör vänta med att få Botox om du är gravid eller ammar.

Neurologiska biverkningar av Botox

I kontrollerade kliniska studier har biverkningar som ansetts relaterade till Botox rapporterats hos:

 • 35 % av patienter med blefarospasm
 • 28 % med cervikal dystoni
 • 17 % med pediatrisk cerebral pares
 • 11 % med primär hyperhidros i axillerna
 • 16 % med fokal spasticitet i övre extremitet i samband med stroke
 • 15 % med fokal spasticitet i nedre extremiteten i samband med stroke.

Urologiska störningar av Botox

I kliniska studier för överaktiv blåsa var incidensen 26 % med den första behandlingen och 22 % med en andra behandling. I kliniska studier av urininkontinens på grund av neurogenöveraktiv detrusor var förekomsten 32 % vid första behandlingen och minskade till 18 % vid andra behandlingen.

Migrän

I kliniska prövningar för kronisk migrän var incidensen 26 % vid den första behandlingen och minskade till 11 % vid den andra behandlingen.

Biverkningar uppträder vanligen inom de första dagarna efter injektion och är vanligtvis övergående, men kan kvarstå flera månader eller i sällsynta fall ännu längre. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoxin i muskulatur.

Svaghet i intilliggande muskler och/eller muskler längre bort från injektionsstället har dock rapporterats.

Som vid all injektionsbehandling kan lokal smärta, inflammation, parestesi, hypoestesi, ömhet, svullnad/ödem, erytem, lokal infektion, blödning och/eller blåmärken uppstå efter injektionen. Smärta och/eller oro förenad med nålsticket kan resultera i vasovagal respons, inklusive övergående symtomatisk hypertoni och synkope. Feber och influensaliknande symptom har även rapporterats efter injektioner av botulinumtoxin.

Biverkningarna delas in i följande kategorier, beroende på hur ofta de förekommer:

Mycket vanligaförekommer hos fler än 1 av 10 användare
Vanligaförekommer hos 1 till 10 av 100 användare
Mindre vanligaförekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare
Sällsyntaförekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare
Mycket sällsyntaförekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

Även om Botox-injektioner är relativt säkra är mindre biverkningar möjliga. Dessa inkluderar:

 • Smärta, svullnad eller blåmärken kring injektionsstället
 • Huvudvärk
 • Feber
 • Frossa

Vissa biverkningar är knutna till injektionsområdet. Om du till exempel får injektioner i ögonområdet kan du uppleva:

 • Hängande ögonlock
 • Ojämna ögonbryn
 • Torra ögon
 • Överdriven rivning

Injektioner runt munnen kan resultera i ett ”krokigt” leende eller dreglande. De flesta biverkningar är vanligtvis tillfälliga och bör blekna inom några dagar. Men hängande ögonlock, dreglande och asymmetri orsakas alla av de oavsiktliga effekterna av toxinet på musklerna kring målområdena av läkemedlet, och dessa biverkningar kan ta flera veckor att förbättra när toxinet avtar.

I sällsynta fall kan du utveckla botulismliknande symtom. Sök omedelbar läkarvård om du börjar uppleva:

 • Svårighet att tala
 • Svårighet att svälja
 • Andningssvårigheter
 • Problem med synen
 • Förlust av kontroll av urinblåsan
 • Allmän svaghet

Långsiktiga biverkningar

Eftersom effekterna av Botox-injektioner är tillfälliga får de flesta upprepade injektioner över tid. Forskning om långsiktiga effekter och säkerhet är dock begränsade.

En studie från 2015 bedömde effekterna hos studiedeltagarna som fick Botox-injektioner var sjätte månad för att hjälpa till att behandla blåssjukdomar. De drog slutsatsen att risken för biverkningar inte ökade över tid. Personer som fick upprepade injektioner hade också bättre behandlingsframgång på lång sikt.

Forskningsresultat visar däremot att negativa effekter kan uppstå efter den tionde eller elfte injektionen. Dessa biverkningar inkluderar:

 • Svårighet att svälja
 • Hängande ögonlock
 • Nacksvaghet
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Dimsyn
 • Allmän eller markerad svaghet
 • Svårighet att tugga
 • Heshet
 • Ödem
 • Svårighet att tala
 • Hjärtklappning

Nedan finns en lista över biverkningar som varierar beroende på i vilken del av kroppen Botox injiceras.

Neurologiska störningar

Fokal spasticitet i samband med juvenil cerebral pares

OrgansystemFöredragen termFrekvens
Infektioner och infestationerVirusinfektion, öroninfektionMycket vanliga
Centrala och perifera nervsystemetSomnolens, onormal gång, parestesiVanliga
Hud och subkutan vävnadHudutslagVanliga
Muskuloskeletala systemet och bindvävMyalgi, muskelsvaghet, smärta i extremiteternaVanliga
Njurar och urinvägarUrininkontinensVanliga
Skador, förgiftningar och behandlingskomplikationerFallVanliga
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetSjukdomskänsla, smärta vid injektionsstället, asteniVanliga

Fokal spasticitet i övre extremiteten i samband med stroke

OrgansystemFöredragen termFrekvens
Psykiska störningarDepression, sömnlöshetMindre vanliga
Centrala och perifera nervsystemetHypertoniVanliga
Hypoestesi, huvudvärk, parestesi, koordinationssvårigheter, amnesiMindre vanliga
Öron och balansorganYrselMindre vanliga
BlodkärlOrtostatisk hypotoniMindre vanliga
MagtarmkanalenIllamående, oral parestesiMindre vanliga
Hud och subkutan vävnadEkkymos, purpuraVanliga
Dermatit, klåda, hudutslagMindre vanliga
Muskuloskeletala systemet och bindvävSmärta i extremiteterna, muskelsvaghetVanliga
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetSmärta vid injektionsstället, pyrexi, influensaliknande sjukdom, blödning vid injektionsstället, irritation vid injektionsställetVanliga
Asteni, smärta, allergisk reaktion på injektionsstället, sjukdomskänsla, perifert ödemMindre vanliga

Fokal spasticitet i nedre extremiteten i samband med stroke

Klassificering av organsystemRekommenderad termFrekvens
Hud- och subkutana vävnadstörningarUtslagVanliga
Muskuloskeletala systemet och bindvävArtralgi, muskuloskeletal stelhet, muskelsvaghetVanliga
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetPerifert ödemVanliga
Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationerFallVanliga

Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade dystonier

OrgansystemFöredragen termFrekvens
Centrala och perifera nervsystemetYrsel, facialispares, försvagad ansiktsmuskulaturMindre vanliga
ÖgonÖgonlocksptosMycket vanliga
Punktuell keratit, lagoftalmi, torra ögon, fotofobi, ögonirritation, ökat tårflödeVanliga
Keratit, ektropion, dubbelseende, entropion, synrubbning, dimsynMindre vanliga
ÖgonlocksödemSällsynta
Ulcerativ keratit, korneal epitelskada, korneal perforationMycket sällsynta
Hud och subkutan vävnadEkkymosVanliga
Hudutslag/dermatitMindre vanliga
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetIrritation, ansiktsödemVanliga
TrötthetMindre vanliga

Cervikal dystoni

OrgansystemFöredragen termFrekvens
Infektioner och infestationerRinit, infektion i övre luftvägarnaVanliga
Centrala och perifera nervsystemetYrsel, ökat muskeltonus, hypoestesi, somnolens, huvudvärkVanliga
ÖgonDubbelseende, ögonlocksptosMindre vanliga
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinumDyspné, dysfoniMindre vanliga
MagtarmkanalenDysfagiMycket vanliga
Muntorrhet, illamåendeVanliga
Muskuloskeletala systemet och bindvävMuskelsvaghetMycket vanliga
Muskelstelhet, ömhetVanliga
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetSmärtaMycket vanliga
Asteni, influensaliknande sjukdom, sjukdomskänslaVanliga
PyrexiMindre vanliga

Kronisk migrän

OrgansystemFöredragen termFrekvens
Centrala och perifera nervsystemetHuvudvärk, migrän, ansiktsparesVanliga
ÖgonÖgonlocksptosVanliga
Hud och subkutan vävnadKlåda, hudutslagVanliga
Smärta i hudenMindre vanliga
Muskuloskeletala systemet och bindvävSmärta i nacken, myalgi, muskuloskeletal smärta, muskelstelhet, muskelspasmer, spänd muskulatur, muskelsvaghetVanliga
Smärta i käkenMindre vanliga
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetSmärta vid injektionsställetVanliga
MagtarmkanalenDysfagiMindre vanliga

Blåsstörningar

Överaktiv blåsa

OrgansystemFöredragen termFrekvens
Infektioner och infestationerUrinvägsinfektionMycket vanliga
BakteriuriVanliga
Njurar och urinvägar
DysuriMycket vanliga
Urinretention, pollakiuri, leukocyturiVanliga
UndersökningarResidualurinvolymVanliga 

Urininkontinens på grund av neurogen överaktiv detrusor

OrgansystemFöredragen termFrekvens
Infektioner och infestationerUrinvägsinfektiona,b, bakteriuribMycket vanliga
UndersökningarResidualurinvolym**bMycket vanliga
Psykiska störningarSömnlöshetaVanliga
MagtarmkanalenFörstoppningaVanliga
Muskuloskeletala systemet och bindvävMuskelsvagheta, muskelkrampaVanliga
Njurar och urinvägarUrinretentiona,b  (urinstopp)Mycket vanliga
Hematuri*a,b, dysuri*a,b, blåsdivertikelaVanliga
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetTröttheta, onormal gångaVanliga
Skador, förgiftningar och behandlingskomplikationerAutonom dysreflexi*a, fallaVanliga

Axillär hyperhidros

Primär hyperhidros i axillerna

OrgansystemFöredragen termFrekvens
Centrala och perifera nervsystemetHuvudvärk, parestesiVanliga
BlodkärlBlodvallningarVanliga
MagtarmkanalenIllamåendeMindre vanliga
Hud och subkutan vävnadHyperhidros (icke-axillär svettning), onormal kroppslukt, klåda, subkutana knölar, alopeciVanliga
Muskuloskeletala systemet och bindvävSmärta i extremiteternaVanliga
Svaghet i musklerna, myalgi, artropatiMindre vanliga
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetSmärta vid injektionsställetMycket vanliga
Smärta, ödem vid injektionsstället, blödning vid injektionsstället, överkänslighet vid injektionsstället, irritation vid injektionsstället, asteni, reaktioner vid injektionsställenaVanliga

Vid behandling av primär hyperhidros i axillerna rapporterades en ökning av icke-axillär svettning hos 4,5 % av patienterna inom 1 månad utan mönster på vilka anatomiska delar som påverkades. För ungefär 30 % av patienterna upphörde problemet inom 4 månader.

Sällsynta rapporter har förekommit om svaghet i armen (0,7 %). Denna har varit mild, övergående, ingen behandling krävdes och den gick över utan att återkomma. Denna biverkning kan vara relaterad till behandlingen, injektionstekniken eller både och. Om den ovanliga biverkningen muskelsvaghet rapporteras bör en neurologisk undersökning övervägas. Dessutom bör en förnyad utvärdering av injektionstekniken göras innan ytterligare injektioner ges för att säkerställa placeringen av den intradermala injektionen.

I en okontrollerad säkerhetsstudie med Botox (50 enheter per axill) på barn mellan 12 och 17 år (n=144) uppstod biverkningar hos fler än en patient. Smärta vid injektionsstället hos 2 patienter och hyperhidros (icke-axillär svettning) hos 2 patienter.

Biverkningar av botox kring ögonområdet kan leda till tårsekretion och hängande ögonlock. Sök läkarvård om tårsekretionen inte avtar efter något dygn.

Ytterligare information

Följande lista innehåller biverkningar och andra medicinskt relevanta biverkningar som har rapporterats efter att läkemedlet börjat marknadsföras, oavsett indikation.

OrgansystemFöredragen term
ImmunsystemetAnafylaxi, angioödem, serumsjuka, urtikaria
Metabolism och nutritionAnorexi
Centrala och perifera nervsystemetBrakial plexopati, dysfoni, dysartri, ansiktspares, hypoestesi, muskelsvaghet, myasthenia gravis, perifer neuropati, parestesier, radikulopati, krampanfall, synkope, ansiktsförlamning
ÖgonGlaukom med trång kammarvinkel (efter behandling av blefarospasm), skelning, dimsyn, synstörningar, torra ögon (i samband med periokulära injektioner)
Öron och balansorganHypoakusi, tinnitus, vertigo
HjärtatArytmi, hjärtinfarkt
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinumAspirationspneumoni (vissa med dödlig utgång), dyspné, andningsdepression, andningssvikt
MagtarmkanalenBuksmärtor, diarré, förstoppning, muntorrhet, dysfagi, illamående, kräkningar
Hud och subkutan vävnadAlopeci, dermatit av psoriasistyp, erythema multiforme, hyperhidros, ögonfransavfall, pruritus, utslag
Muskuloskeletala systemet och bindvävMuskelatrofi, myalgi, lokala muskelryckningar/ofrivilliga muskelsammandragningar
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetDenervering/muskelatrofi, sjukdomskänsla, pyrexi

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss