Är fillers behandling farligt?

5 min läsning

Filler kan ge komplikationer i form av vävnadsdöd- nekros

Fillers komplikationer är ovanliga men kan vara allvarliga. Den mest allvarliga komplikationen är att man får vävnadsdöd, så kallad nekros. Detta beror på syrebrist. Syrebrist i vävnaden kan uppkomma på grund av yttre tryck på kärl (så som vid större blödning), vid kärlskada eller direkt injektion av filler i ett kärl. Om man får filler i ett kärl som är syreförsörjande (en artär) fungerar det som en ”propp”. Området som kärlet syresätter får då syrebrist som i sin tur kan det ge upphov till vävnadsdöd. Detta kan ske i området där det injiceras men kan också fastna i ett kärl längre bort i kärlträdet då systemet är sammanhängande. Man kan få påverkan i ansiktet så som läppar, näsa eller andra delar av hudkostymen. Det kan även påverka synen och hjärnan, då kärlen är sammankopplade. Beroende på vart “den sätter sig” kan konsekvensen bli olika omfattande och ge upphov till olika symtom.

Vilka symtom får man?

 • Missfärgning av hudfärgen: Följer ett tidsförlopp. 1. Bleknad- initialt blir området blekt eller vitt. Detta pga. att området inte får tillräckligt med syre. 2. Blå- marmororerad fas efterföljar. Här tycker många att det är svårt att skilja från ofarliga blåmärken. 3. Blåsbildning kommer efter dagar. 4. Blå- svart är efter flera dagar och då är vävnaden under påverkad och blir allt svårare att rädda.
 • Smärta– är ett symtom på att cellerna inte mår bra. Den typiska smärtan vid syrebrist är en högintensiv smärta. Det finns dock något enstaka fall beskrivna utan nämnvärd smärta.
 • Synpåverkan– detta är en av de mest allvarliga och mest skrämmande komplikationerna. Det symtom man får som kund är bortfall av synfältet, omgående inom sekunder till minuter får man bortfall av synfältet delvist eller helt. Detta symtom kan inte misstas för någon annan komplikation, då detta är ett specifikt och symtom.

Vad kan man göra?

Filler finns av olika slag. Det finns icke permanenta (hyaluronsyra/ HA- filler), semi- permanenta filler och permanenta filler. Fördelen med filler som är baserade på hyaluronsyra är att vi har en ”antidot”, alltså ett läkemedel som bryter ner hyaluronsyra (hyalase / hyaluronidase). Med detta sagt betyder det inte att det är ofarligt med filler baserade på hyaluronsyra. Vid en eventuell komplikation med filler i ett kärl finns det en möjlighet att försöka bryta ner hyaluronsyran med hjälp av läkemedlet hyalse/ hyaluronidase. Det viktiga är att åtgärda detta så snart som möjligt efter att symtom uppkommit. De filler som ej är hyaluronbaserade går ej att bryta ner med hyalse/ hyaluronidase, vilket gör det hela mer riskfyllt.

Komplikationernas allvarlighetsgrad avgörs av flera faktorer, några av dessa är: När symptomen började, när utförs behandling med hyalase/ hyalurinidasebehandling, proppens storlek (eller snarare det påverkade kärlets försörjningsområde) och behandlarens kompetens.

Vad ska jag tänka på som kund?

 • En utbildad behandlare är en av de viktigaste faktorerna- Du skall vara noga med att kolla upp att den som injicerar filler är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Allvarliga komplikationer till filler är relativt ovanliga, men när olyckan är framme skall du vara i goda händer då tidsfaktorn är avgörande.
 • Goda kunskaper i anatomi samt komplikationshantering– du skall välja en behandlare med omsorg och denna skall med fördel ha goda anatomiska kunskaper samt ha goda kunskaper i komplikationshantering. Det är också viktigt att din behandlare faktiskt ”känner igen” de symtom som kan tyda på cirkulationspåverkan. Denna skall även kunna konsultera kollega med rätt kompetens vid behov.
 • Tillgång till akut-väska med akutläkemedel– din behandlare skall alltid ha en ”akutväska” med alla nödvändiga läkemedel så att man så snart som möjligt kan ge dig rätt behandling eller skicka dig vidare till rätt instans. Du kan fråga din behandlare före din behandling, om alla läkemedel finns hemma för hantering av komplikationer? Det är en högst relevant fråga för din säkerhet.
 • Medicinskt ansvarig läkare- din behandlare skall alltid ha en medicinskt ansvarig läkare som skall ha goda kunskaper inom injektionsbehandling med filler.
 • Rätt information innan behandling utförs– du som kund har rätt till all relevant information innan behandling av filler. Då har du möjligheten att aktivt ta ställning till risker samt veta vad du skall göra för att undvika komplikationer. Om en komplikation mot all förmodan inträffar kan du vara uppmärksam och höra av dig till din behandlare i god tid. Vi misstanke om komplikation har du alltid rätt till att få en bedömning.

Vilka faktorer påverkar risken för propp i kärl vid filler injektion?

 • Injektioner i så kallade ”danger zones”- nära de områden där huvudartärerna går. Kräver god anatomisk kunskap och erfarenhet. I en sammanställning som gjorts med över 100 fall i världen har man dragit slutsatsen att behandling med filler i pannan/ glabella och näsan är de områden med störst risk. Dessa områden stod för mer än hälften av de beskrivna fallen.
 • Injektionstekniska faktorer- att injicera stora volymer åt gången, injicera med vassa nålar samt att inte aspirera korrekt antas på god grund vara faktorer som ökar risken för att injicera filler i ett kärl. Att injicera varsamt, inte för hastigt och lyssna till hur behandlingen känns för dig, är viktigt för att minska risken för komplikationer. En varsam behandlare är en skicklig behandlare.
 • Tidigare opererat område- ger ärrbildning och påverkad anatomi vilket ökar risken för komplikation i form av filler i kärl.

Vad skall man göra?

 • Vid symtom som vid syrebrist bör du omgående konsultera din behandlare som får göra en bedömning på plats. Vänta därför inte till de mörka timmarna då detta försvårar möjligheten till bedömning.
 • Vid bedömning skall man ta ställning till sannolikheten för kärlpåverkan. Behandlaren gör en sannolikhetsbedömning och utifrån det tar ställning till behov av behandling med hyalase/ hyaluronidas.
 • Vid injektion med hyalase injiceras medlet oftast närliggande det påverkade området. Ofta behöver behandlingen upprepas då hyalase/ hyaluronidas bryts ner snabbt. Det vanliga är att kvarstanna på kliniken tills läget är under kontroll och man ser att cirkulationen är god. Sedan behöver du hålla kontakten med din behandlare den närmaste tiden för att se att det fortsätter i samma riktning.
 • Vid blindhet är rekommendationen att genomföra en så kallad retrobulbär injektion med hyalase/ hyaluronidase. Detta görs säkrast av en ögonläkare eller behandlare som känner sig säker på proceduren. Denna åtgärd bör göras skyndsamt, helst inom 30-45 minuter, då de celler som påverkas därefter börjar ta skada. Om din behandlare känner sig trygg kan hen utföra en sådan behandling omgående på plats, annars skall man skickas till närmaste akutmottagning och ögonjour mycket skyndsamt.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog