Andra bekymmer och villkor för Tourette syndrom

7 min läsning

Andra farhågor & Villkor för Tourette Syndrome

MinusPå denna sida

 • ADHD
 • Obsessiv-tvångsbeteenden Beteende
 • eller beteende Problem
 • Ångestdepression
 • Andra hälsoproblem
 • Utbildning

Tourettes syndrom (TS) förekommer ofta vid andra relaterade tillstånd (även kallade samtidiga tillstånd). Dessa tillstånd kan innefatta ADHD (ADHD), tvångssyndrom (OCD) och andra beteende- eller beteendeproblem.. Personer med TS och relaterade förhållanden kan löpa högre risk för lärande, beteendeproblem och sociala problem.

Symptomen på andra sjukdomar kan komplicera diagnos och behandling av TS och skapa extra utmaningar för personer med TS och deras familjer, lärare och vårdpersonal.

Resultat från en nationell Riktlinjer-studie1 visade att 86% av barnen som hade diagnostiserats med TS också hade diagnostiserats med minst en ytterligare psykisk hälsa, beteendetillstånd eller utvecklingstillstånd baserat på föräldrarapporten.

Bland barn med TS:

 • 63% hade ADHD.
 • 26% hade beteendeproblem, såsom oppositionell defiant disorder (ODD) eller beteendestörning (CD).
 • 49% hade ångestproblem.
 • 25% hade depression.
 • 35% hadautismspektrumstörning
 • 47% hade inlärningssvårigheter
 • 29% hade tal- eller språkproblem.
 • 30% hade utvecklingsförseningar.
 • 12% hade intellektuella funktionshinder

Läs mer om denna studie här”

Eftersom samtidiga förhållanden är så vanliga bland personer med TS, är det viktigt för läkare att bedöma varje barn med TS för andra sjukdomar och problem.

ADHD (ADHD)

var det vanligaste samtidiga tillståndet bland barn med TS. 1

Barn med ADHD har svårt att uppmärksamma och kontrollera impulsiva beteenden. De kan agera utan att tänka på vad resultatet kommer att bli och i vissa fall är de också alltför aktiva. Det är normalt för barn att ha problem med att fokusera och bete sig på en eller annan gång. Men för barn med ADHD. symtom kan fortsätta, kan vara allvarliga, och orsaka svårigheter i skolan, hemma eller med vänner.

Läs mer om ADHD”

Obsessiv-tvångsbeteenden

Människor med tvångsbeteenden har oönskade tankar (tvångstankar) som de känner ett behov av att svara på (tvång). Obsessiv-tvångsbeteenden och tvångssyndrom (OCD) har visats förekomma bland mer än en tredjedel av personerna med TS.. 2, 3, 4 Ibland är det svårt att säga skillnaden mellan komplexa tics som ett barn med TS kan ha och tvångsbeteenden.

Diagnostisera OCD”

Läs mer om OCD”

Beteende eller beteendeproblem

Om 1 av 4 barn med TS har störande beteendeproblem, såsom oppositionell trotsig störning (ODD) eller beteendestörning (CD). 1

Oppositionell Defiant Disorder (ODD)

Barn med ODD visar negativa, trotsiga och fientliga beteenden mot vuxna eller auktoritetsfigurer. ODD börjar vanligtvis innan ett barn är 8 år, men senast tidig tonåren. Barn med ODD kan visa symtom oftast hos personer som de känner väl, till exempel familjemedlemmar eller en vanlig vårdgivare. Beteendeproblemen i samband med ODD är sedvänjor svåra eller ihållande än vad som kan förväntas för barnets ålder, och resulterar i stora problem i skolan, hemma eller med kamrater.

Exempel på ODD beteenden är:

 • Förlora humöret mycket.
 • Argumentera med vuxna eller vägra att följa vuxnas regler eller önskemål.
 • Att bli arg eller vara förbittrande eller hämndlysten ofta.
 • Irriterande andra med flit eller lätt blir irriterad med andra.
 • Att skylla på andra människor ofta för sina egna misstag eller missbeteende.

Läs mer om oppositionell trotsig sjukdom”

Conduct Disorder (CD)

Barn med CD agerar aggressivt mot andra och bryter mot regler, lagar och sociala normer. De kan ha fler skador och svårigheter med vänner. Dessutom uppträder symtomen på CD i mer än ett område i barnets liv (till exempel hemma, i samhället och i skolan).

Beteendeproblem kan vara mycket störande för barnet och andra i barnets liv. Det är viktigt att få en diagnos och behandlingsplan från en psykisk hälsovårdspersonal så snart som möjligt. Effektiva behandlingar för störande beteenden inkluderar beteendeterapi utbildning för föräldrar.

Läs mer om uppförandestörning”

Rage

Vissa personer med TS har ilska som är utom kontroll, eller episoder av ”ilska”. ” Rage som händer upprepade gånger och är oproportionerligt i förhållande till den situation som utlöser den kan diagnostiseras som en humörstörning, som intermittent explosiv störning. Symptomen kan inkludera extrem verbal eller fysisk aggression. Exempel på verbal aggression är extrem skrik, skrik och förbannelse. Exempel på fysisk aggression är extrem shoving, sparkar, slår, biter och kastar objekt. Det är mer sannolikt att ilska uppträder bland dem med andra beteendestörningar som ADHD, ODD eller CD.

Bland personer med TS är symtom på ilska mer benägna att uppstå hemma än utanför hemmet. Behandling kan inkludera beteendeterapi, lära sig att slappna av och social kompetens utbildning. Några av dessa metoder kommer att hjälpa individer och familjer att bättre förstå vad som kan orsaka symptom på ilska, hur man undviker att uppmuntra dessa beteenden och hur man använder lämplig disciplin för dessa beteenden. Dessutom kan behandling av andra beteendestörningar som personen kan ha, såsom ADHD, ODD eller CD, bidra till att minska symptomen på ilska.

Läs mer om ilska”

Ångest

Det finns många olika typer av ångeststörningar med många olika orsaker och symtom. Dessa inkluderar generaliserat ångestsyndrom, OCD, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, separationsångest och olika typer av fobier. Separation ångest är vanligast bland små barn. Dessa barn känner sig mycket oroliga när de är bortsett från sina föräldrar.

Läs mer om ångest”

Depression

Everyone känner sig oroliga, oroliga, ledsna eller stressade då och då. Men om dessa känslor inte försvinner och de stör det dagliga livet (till exempel att hålla ett barn hemma från skolan eller andra aktiviteter, eller att hålla en vuxen från att arbeta eller delta i sociala aktiviteter), kan en person ha depression. Att ha antingen nedstämdhet eller förlust av intresse eller nöje i minst 2 veckor kan innebära att någon har depression. Barn och tonåringar med depression kan vara irriterad istället för ledsen.

För att diagnostiseras med depression måste andra symtom också vara närvarande, såsom:

 • Förändringar i matvanor eller viktökning eller förlust.
 • Förändringar i sömnvanor.
 • Förändringar i aktivitetsnivå (andra märker ökad aktivitet eller att personen har saktat ner).
 • Mindre energi.
 • Känslor av värdelöshet eller skuld.
 • Svårigheter att tänka, koncentrera sig eller fatta beslut.
 • Upprepade tankar om döden.
 • Tankar eller planer om självmord eller självmordsförsök.

Depression kan behandlas med rådgivning och medicinering.

Läs mer om depression”

Andra hälsoproblem

Barn med TS kan också ha andra hälsotillstånd som kräver vård. Resultaten från den nyligen genomförda Riktlinjer-studien visade att 43% av barnen som hade diagnostiserats med TS också hade diagnostiserats med minst ett ytterligare kroniskt hälsotillstånd.
Bland barn med TS:

 • 28% hade astma.
 • 13% hade problem med hörsel eller syn
 • 12% hade problem med ben, leder eller muskler.
 • 9% hade drabbats av hjärnskada eller hjärnskakning

Andelen astma och hörsel- eller synproblem liknade barn med TS, men ben-, led- eller muskelproblem samt hjärnskada eller hjärnskakning var högre för barn med TS.. Barn med TS var också mindre benägna att få effektiv samordning av vården eller ha ett medicinskt hem, vilket innebär en primärvårdsmiljö där ett team av leverantörer tillhandahåller hälso- och sjukvård och förebyggande tjänster.

Läs mer om dessa fynd här”

Utbildningsfrågor

Som grupp har personer med TS nivåer av intelligens som liknar dem hos personer utan TS. Personer med TS kan dock vara mer benägna att ha inlärningsskillnader, ett inlärningsfunktionshinder eller en utvecklingsfördröjning som påverkar deras förmåga att lära sig.

Många människor med TS har problem med att skriva, organisera och uppmärksamma. Personer med TS kan ha problem med att bearbeta vad de hör eller ser. Detta kan påverka personens förmåga att lära sig genom att lyssna på eller titta på en lärare. Eller så kan personen ha problem med sina andra sinnen (som hur saker och ting känns, luktar, smak och rörelse) som påverkar inlärning och beteende. Barn med TS kan ha problem med sociala färdigheter som påverkar deras förmåga att interagera med andra.

Som ett resultat av dessa utmaningar kan barn med TS behöva extra hjälp i skolan. Många gånger kan dessa problem lösas med boende och beteendeinterventioner (till exempel hjälp med sociala färdigheter).

Boende kan inkludera saker som att tillhandahålla en annan testplats eller extra testtid, ge tips om hur du ska bli mer organiserad, ge barnet mindre läxor eller låta barnet använda en dator för att anteckna i klassen. Barn kan också behöva beteendeinterventioner, terapi, eller de kan behöva lära sig strategier för att hjälpa till med stress, uppmärksamhet eller andra symtom.

För mer information

arbetar Riktlinjer med Tourette Association of America för att ge information om TS och andra problem och villkor till vårdgivare, lärare och familjer, så att barn med TS kan få bästa tillgängliga behandling och support. Om du vill veta mer om andra problem och villkor relaterade till TS, besök Tourette Associations webbplatsexterna ikon.

Referenser

 1. Bitsko, RH, Holbrook, JR, Visser, SN, Mink, JW, Zinner, SH, Ghandour, RM, Blumberg, SJ (2014). En nationell profil av Tourettes syndrom, 2011-2012. J Dev Behav Pediatr 35 (5), 317-322.
 2. Centers för sjukdomsbekämpning och förebyggande. Prevalens av diagnostiserat Tourettes syndrom hos personer i åldern 6-17 år — USA, 2007. MMWRpdf ikonMorb dödliga Wkly Rep. 2009; 58 (21) :581—5.
 3. Kompoliti K, Goetz CG, Morrissey M, Legans S. Gilles de la Tourettes syndrom: patientens kunskap om och oro för negativa effekter. Mov Disord. 2006; 21 (2) :248—52.
 4. Freeman RD, Snabb DK, Burd L, Kerbeshian J, Robertson MM, Sandor P. Ett internationellt perspektiv på Tourettes syndrom: Utvalda resultat från 3500 personer i 22 länder. Devel Med barn Neurol. 2000; 42 (7) :436—47.
 5. Janik P, Kalbarczyk A, Sitek M. Klinisk analys av Gilles de la Tourettes syndrom baserat på 126 fall. Neurol Neurochir Pol. 2007; 41 (5) :381—7.

Senaste av Blog